การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale

หลายท่านที่ใช้งาน autocad อยู่ประจำคงยังไม่ทราบว่าในขณะที่เราเรียกใช้งานคำสั่งหนึ่งคำสั่งใดอยู่นั้นเราสามารถเรียกใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งแทรกขึ้นมาได้โดยใช้เครื่องหมาย  '  ( ตรงกับแป้น ง. งู ในภาษาไทย) นำหน้าและตามด้วยคำสั่งที่เราต้องการแทรกยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง ‘cal ‘view ‘zoom ‘pan เป็นต้นตัวอย่าง การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale

A. สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วยขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง rectang

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์ RECTANG แล้ว ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  – คลิกจุดเริ่มต้นในจุดที่ต้องการ

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1

  – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดขนาดของสี่เหลี่ยม

 

B. ต่อไปเราจะใช้คำสั่ง scale ในการย่อรูปสี่เหลี่ยมลง 50% โดยใช้คำสั่ง ‘cal ช่วยในการคำนวณสัดส่วนที่ต้องการย่อลง

 1. Command: S C A L E

  – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER

 2. Select objects: 1 found

  – คลิกรูปที่สี่เหลี่ยมที่พึ่งสร้างขึ้นมา

 3. Select objects:

  – ENTER หรือกด spacbar 1 ครั้ง

 4. Specify base point: _endp of

  – กด Shift + เมาส์ขวา เลือก endpoint แล้วคลิกมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยม

 5. Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 'CAL

  – พิมพ์คำสั่ง ‘CAL แล้ว ENTER เพื่อใช้ในการคำนวณ

 6. >>>> Expression: 50/100

  – พิมพ์ 50/100 คือค่าที่ต้องการคำนวณ

 7. Resuming SCALE command.

  – กลับมาที่คำสั่ง scale หลังที่คำนวณเสร็จ

 8. Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.5

  – แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณ พร้อมย่อ-ขยายวัตถุตามสัดส่วนที่คำนวณได้

การแทรกคำสั่ง 'cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale

แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแทรกคำสั่งใดๆลงไปก็ได้ตามที่เราต้องการ เช่นแทรกคำาสั่ง line ลงในคำสั่ง scale เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วคำสั่งที่สามารถนำมาแทรกได้จะเป็นคำสั่งในกลุ่มอัตถะประโยชน์และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลทางจอภาพเท่านั้น
เครื่องหมายดำเนินการ
 • ( + ) แทนเครื่องหมาย บวก
 • ( – ) แทนเครื่องหมาย ลบ
 • ( * ) แทนเครื่องหมาย คูณ
 • ( / ) แทนเครื่องหมาย หาร

ป้ายคำค้นหา