บทเรียนที่ 174. กำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Trotate

คำสั่ง Dim ->Trotate เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาดโดยเฉพาะ ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เริ่มใช้งานเส้นบอกขนาดใหม่ๆ อาจยังกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าใดนัก อาจใช้คำสั่งนี้หมุนตัวเลขบอกขนาดให้ได้มุมที่ต้องการไปก่อนก็ได้ เอาไว้ว่างๆค่อยไปศึกษาวิธีการกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดในภายหลัง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในบทเรียนก่อนๆแล้ว สามารถติดตามอ่านได้


ตัวอย่าง การกำหนด มุม ของตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Trotate

A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาด ในแนวตั้ง ขึ้นมาหนึ่งเส้น (ดูวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดในบทเรียนที่ 114.)

B. ใช้คำสั่ง DIM ->Trotate เพื่อกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดมุมของตัวเลขให้เป็น 90 องศาเพื่อให้ตัวเลขบอกขนาดทำมุมขนานไปกับเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้น

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER

 2. Dim: T R O T A T E

  – พิมพ์คำสั่ง TROTATE แล้ว ENTER

 3. Specify angle for dimension text: 90

  – กำหนดมุมที่ต้องการ

 4. Select objects: 1 found

  – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ

 5. Select objects:

  – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่มแล้ว

 6. Dim: E X I T

  – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาด

ป้ายคำค้นหา