บทเรียนที่ 173. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Tedit

ในกรณีที่คุณผู้อ่านจำเป็นต้องย้ายตัวเลขบอกขนาดไปบอกในตำแหน่งส่วนปลายหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนเส้นบอกขนาดนั้น คุณผู้อ่านสามารถใช้จุด Grip ของตัวเลขบอกขนาดในการเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกกว่าและเร็วกว่าวิธีที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ แต่เนื่องจากคำสั่ง Dim ->Tedit ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องนำเสนอเพราะจะเป็นคำสั่งพื้นฐานให้กับคุณผู้อ่านที่ต้องการนำไปใช้งานในโปรแกรม AutoLISP ต่อไป
เพิ่มลดความยาวเส้นบอกขนาดด้วยจุด Grip

ภาพแสดงการย้ายตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้จุด Grip
คลิกที่จุด Grip (จุดสีน้ำเงิน) แล้วเลื่อนเมาส์ไปในตำแหน่งที่ต้องการ

 
กลับมาดูคำสั่งที่ต้องการนำเสนอในบทเรียนนี้กันต่อ คำสั่ง Dim ->Tedit เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง Left/Right/Center/Home และมุม Angle ของตัวเลขบอกขนาดที่แสดงอยู่บนเส้นบอกขนาด เป็นคำสั่งง่ายๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ


ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Tedit

A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้น (หากยังเขียนเส้นบอกขนาดไม่เป็น ดูวิธีการสร้างและเขียนเส้นบอกขนาดได้ในบทเรียนที่ 164.)
B. ใช้คำสั่ง DIM ->Tedit เพื่อกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาดชิดซ้าย

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER

 2. Dim: T E D I T

  – พิมพ์คำสั่ง TEDIT แล้ว ENTER

 3. Select dimension:

  – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ

 4. Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: L

  – พิมพ์ L แล้ว ENTER เพื่อกำหนดตัวเลขบอกขนาดให้ชิดซ้าย

 5. Dim: E X I T

  – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

การกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาด

ตัวเลือกย่อย Home ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาด กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่เราได้กำหนดไว้ขณะที่สร้างสไตล์
ตัวเลือกย่อย Angle ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาดคล้ายกับคำสั่ง Trotate ที่จะนำเสนอในบทเรียนถัดไป

ป้ายคำค้นหา