บทเรียนที่ 172. กำหนดค่าคงที่ของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Newtext

คำสั่ง Dim ->Newtext หรือ Dim ->New เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าตัวอักษรหรือตัวเลขแบบคงที่หรือตายตัวให้กับตัวเลขบอกขนาด ถึงแม้ว่าเส้นบอกขนาดจะถูกยืดหรือลดความยาวลงค่าของตัวเลขบอกขนาดที่กำหนดโดยคำสั่งนี้จะคงที่ตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง


ตัวอย่าง การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด

A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ให้สร้างขึ้นมาก่อน (ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162) เพราะเราจะใช้ในการทดลอง

B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167)

C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด

 2. Dim: H O R

  – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER

 3. Specify first extension line origin or <select object>:

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. Specify second extension line origin: @4<0

  – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 5. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90

  – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 6. Enter dimension text <4.00>:

  – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่

 7. Dim: E X I T

  – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด

 
D. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง New หรือ Newtext เพื่อกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER

 2. Dim: N E W

  – พิมพ์คำสั่ง NEW แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Text Formatting ขึ้นมา ดูรูปด้านล่างประกอบ

 3. Select objects: 1 found

  – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด

 4. Select objects:

  – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ

 5. Dim: E X I T

  – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

หน้าต่าง Text Formattingคำอธิบายวิธีการกำหนดค่าคงที่ในหน้าต่าง Text Formatting

 1. กดปุ่ม Del เพื่อลบตัวเลข 0.00 ที่มีอยู่ออกก่อน เสร็จแล้วค่อยพิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการลงไป
 2. คลิก OK จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหลือต่อไป
ในกรณีที่คุณต้องการให้ตัวเลขกลับมาบอกระยะตามจริงให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกันแต่ให้ลบค่าที่คุณได้กำหนดไว้ออกให้เหลือแต่ช่องเปล่าๆ

ป้ายคำค้นหา