บทเรียนที่ 71. การเขียนเส้น PLINE ด้วยคำสั่ง BOUNDARY

การเขียนเส้น PLINE ด้วยคำสั่ง BOUNDARY เป็นการเขียนเส้น PLINE โดยอาศัยวัตถุชิ้นอื่นๆที่มีอยู่แล้วมาเป็นกรอบในการเขียนหรือสร้างเส้นขึ้นมา เหมาะสำหรับใช้สร้างเส้น PLINE แบบเร่งด่วนเพื่อนำไปใช้ในการหาพื้นที่โดยคำสั่ง AREA หรือลงลวดลายโดยคำสั่ง HATCH เป็นต้นตัวอย่าง การใช้คำสั่ง BOUNDARY ในการสร้างเส้น PLINE

A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนกรอบเพื่อใช้เป็นแนวในการเขียนเส้น PLINE ดังนี้

 1. Command: L I N E

  – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกด ENTER

 2. Specify first point: 1,1

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 3. Specify next point or [Undo]: 2,1

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 4. Specify next point or [Undo]: 2,1.2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 5. Specify next point or [Close/Undo]: 3,1.2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 6. Specify next point or [Close/Undo]: 3,2.2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 7. Specify next point or [Close/Undo]: 2,2.2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 8. Specify next point or [Close/Undo]: 2,2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 9. Specify next point or [Close/Undo]: 1,2

  – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป

 10. Specify next point or [Close/Undo]: C

  – พิมพ์ C เพื่อเขียนเส้นไปยังจุดเริ่มต้น

 

B. ใช้คำสั่ง BOUNDARY ในการสร้างเส้น PLINE ขึ้นมาตามกรอบที่สร้างในข้อ A

Boundary Creation

คำอธิบายประกอบภาพ Boundary Creation
 1. คลิก Pick Points เสร็จแล้วคลิกลงในรูปที่สร้างไว้ในข้อ A
 2. เลือก Object type เป็น Polyline
 3. กดปุ่ม OK

Boundary Creation

 

C. เพื่อให้ผลการทดลองชัดเจนยิ่งขึ้นลองใช้คำสั่ง MOVE ย้ายเส้น PLINE ที่เพิ่งสร้างใหม่ออกมาจากแนวกรอบที่สร้างไว้ดังนี้

 1. Command: M O V E

  – พิมพ์คำสั่ง MOVE แล้วกด ENTER

 2. Select objects: L

  – พิมพ์ L (Last) เพื่อเลือกวัตถุชิ้นล่าสุดที่เขียนลงใน Drawing

 3. 1 found
 4. Select objects:

  – เคาะ SPACEBAR เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ

 5. Specify base point or [Displacement] :

  – คลิกกำหนดจุดเริ่มต้น

 6. Specify second point or :

  – คลิกกำหนดจุดที่ต้องการวางวัตถุ

ป้ายคำค้นหา