บทเรียนที่ 70. การไล่เฉดสีหรือโทนสีด้วยคำสั่ง GRADIENT

คำสั่ง GRADIENT เป็นการลงสีให้กับพื้นที่ที่กำหนดคล้ายกับการลงทึบสีแบบ SOLID ของคำสั่ง HATCH แต่จะต่างกันตรงที่การลงสีของคำสั่ง GRADIENT สามารถไล่สีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งหรือจะไล่จากโทนสีเข้มไปหาโทนสีจางก็ได้ และที่สำคัญคุณยังสามารถเรียกใช้คำสั่งนี้ผ่านทางคำสั่ง HATCH ก็ได้ตัวอย่าง การไล่เฉดสีในพื้นที่ที่ต้องการด้วยคำสั่ง GRADIENT หรือคำสั่ง HATCH

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 3 x 2 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @3,2

  – พิมพ์ @3,2 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. เรียกใช้คำสั่ง GRADIENT หรือ HATCH ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD แล้วกำหนดค่าดังภาพ

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. คลิกแถบ Gradient
 2. เลือก One color ในกรณีที่ใช้โทนสีเดียว หรือ Two color ในกรณีที่ใช้สองโทนสี
 3. เลือกรูปแบบการลงเฉดสี
 4. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างในข้อ A
 5. กดปุ่ม OK

ตัวอย่าง การไล่เฉดสีด้วยคำสั่ง GRADIENT

ตัวอย่าง การไล่เฉดสีด้วยคำสั่ง GRADIENT
ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา