บทเรียนที่ 67. การแก้ไข HATCH ด้วยคำสั่ง HATCHEDIT

แนะนำวิธีการเขียน HATCH ไปแล้วหลายบทเรียนมาถึงบทเรียนนี้เราจะมาทดลองแก้ไข HATCH ที่เราเขียนไปแล้วกันบ้าง โดยคำสั่งที่จะแนะนำในบทเรียนนี้คือคำสั่ง HATCHEDIT เป็นคำสั่งที่ใช้แก้ไข HATCH ที่เขียนไปแล้วโดยเฉพาะ วิธีการใช้งานก็จะคล้ายกับการเขียน HATCH ขึ้นมาใหม่เพียงแต่นี่เป็นการแก้ไข HATCH ที่มีอยู่เดิมเท่านั้นตัวอย่าง การแก้ไข HATCH ทีมีอยู่เดิมให้เป็นลวดลายใหม่ตามที่ต้องการ

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 3 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @3,2

  – พิมพ์ @3,2 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด User defined ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองดังนี้

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด User defined
 2. กำหนดมุมของลวดลายที่ต้องการ
 3. คลิกใส่เครื่องหมายถูก ในกรณีที่ต้องการลวดลายสองทิศทางตัดกัน
 4. กำหนดระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น
 5. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างในข้อ A
 6. กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง HATCH ที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง
 7. กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียน HATCH ลงในรูปสี่เหลี่ยม

HATCHEDIT

ตัวอย่าง HATCH ที่จะทำการแก้ไข

 

C. ทดลองใช้คำสั่ง HATCHEDIT แก้ไข HATCH ที่สร้างขึ้นในข้อ B

 1. Command: H A T C H E D I T

  – พิมพ์คำสั่ง HATCHEDIT แล้วกด ENTER

 2. Select hatch object:

  – คลิกตรง HATCH ที่ต้องการแก้ไข แล้วแก้ไขตามภาพ

HATCHEDIT

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch Edit
 1. แก้ไขระยะห่างของ HATCH
 2. กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไข HATCH

ตัวอย่าง HATCH ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา