บทเรียนที่ 68. การคัดลอกคุณสมบัติหรือลวดลายของ HATCH

ในบทเรียนนี้เราจะทำการทดลองคัดลอกคุณสมบัติหรือคัดลอกลวดลายของ HATCH ที่มีอยู่ใน Drawing ไปวางในพื้นที่ใหม่ตามที่เราต้องการ ซึ่งการคัดลอกนี้จะเป็นเพียงการคัดลอกคุณสมบัติลวดลายของ HATCH ที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการคัดลอก HATCH ไปไว้ในตำแหน่งใหม่ด้วยคำสั่ง COPY แต่อย่างใดตัวอย่าง การคัดลอกลวดลายของ HATCH ทีมีอยู่ใน Drawing

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 x 1 หน่วยขึ้นมา 3 รูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 1,1

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยมที่พิกัด 1,1

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1

  – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 4. Command:

  – ENTER เพื่อใช้คำสั่งเดิม

 5. RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 3,1

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยมที่พิกัด 3,1

 6. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1

  – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 7. Command:

  – ENTER เพื่อใช้คำสั่งเดิม

 8. RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 5,1

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยมที่พิกัด 5,1

 9. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1

  – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด User defined ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองดังนี้

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด User defined
 2. กำหนดมุมของลวดลายที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 45 องศา
 3. คลิกใส่เครื่องหมายถูก ในกรณีที่ต้องการลวดลายสองทิศทางตัดกัน
 4. กำหนดระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น
 5. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือ
 6. กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง HATCH ที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง
 7. กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียน HATCH ลงในรูปสี่เหลี่ยม

hatch sample

 

C. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด User defined ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อใช้ในการทดลองดังนี้

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด User defined
 2. กำหนดมุมของลวดลายที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0 องศา
 3. คลิกใส่เครื่องหมายถูก ในกรณีที่ต้องการลวดลายสองทิศทางตัดกัน
 4. กำหนดระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น
 5. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมตรงกลาง
 6. กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง HATCH ที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง
 7. กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียน HATCH ลงในรูปสี่เหลี่ยม

hatch sample

 

D. คราวนี้ลองเรียกใช้คำสั่ง HATCH อีกครั้งเพื่อทำการคัดลอกลวดลายของ HATCH ที่ได้เขียนไว้ในข้อ B. เมื่อเปิดหน้าต่าง Hatch and Gradient ขึ้นมาจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆยังเป็นข้อมูลของ HATCH ที่เขียนไปครั้งล่าสุดอยู่ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในรูป

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมด้านขวามือ
 2. กดปุ่มหน้าข้อความ Inherit Properties เพื่อทำการคัดลอกคุณสมบัติของ HATCH ที่ต้องการ ในทีนี้ใหคลิก HATCH ที่สร้างในข้อ B
 3. กดปุ่ม OK

hatch sample

ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา