บทเรียนที่ 66. การกำหนดรูปแบบในการกำหนดพื้นที่ของ HATCH

ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการใส่ลวดลายหรือ Hatch ลงไป โดยเฉพาะในกรณีที่พื้นที่ที่ต้องการกำหนดมีพื้นที่ทับซ้อนกันหลายรูป ซึ่งผลที่ได้จากการกำหนดพื้นที่ในแต่ละแบบเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแบบที่กำหนดตัวอย่าง การกำหนดพื้นที่ที่จะใส่ลวดลายหรือ HATCH แบบ Nomal Outer และ Ignore

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 3 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @3,2

  – พิมพ์ @3,2 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. ใช้คำสั่ง OFFSET สร้างรูปสี่เหลี่ยมซ้อนภายในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างในข้อ A อีก 2 รูป ดังนี้

 1. Command: O F F S E T

  – พิมพ์คำสั่ง OFFSET แล้วกด ENTER

 2. Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
 3. Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] : 0.4

  – พิมพ์ระยะห่าง 0.4 แล้วกด ENTER

 4. Select object to offset or [Exit/Undo] :

  – คลิกรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A

 5. Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] :

  – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A

 6. Select object to offset or [Exit/Undo] :

  – คลิกรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ B-5

 7. Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] :

  – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ B-5

 8. Select object to offset or [Exit/Undo] :

  – แคะ SPACEBAR เพื่อจบคำสั่ง

การเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง rectange

ตัวอย่าง รูปสี่เหลียมที่ใช้ในการทดลอง

 

C. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด User defined ดังรูป

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. คลิกปุ่มย่อ-ขยายหน้าต่าง Hatch and Gradient
 2. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด User defined
 3. กำหนดมุมของลวดลายที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 45 องศา
 4. กำหนดระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.1
 5. คลิก Add : Pick points เสร็จแล้วคลิกลงภายในพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A และ B (ดูรูปด้านล่างประกอบ)
 6. คลิกเลือกการกำหนดพื้นที่แบบ Nomal
 7. กด Preview เพื่อดูผลที่ได้จากการกำหนดพื้นที่แบบ Nomal จะได้ผลดังรูปที่ 1 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC. หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าต่าง Hatch and Gradient อีกครั้ง
 8. คลิกเลือกการกำหนดพื้นที่แบบ Outer
 9. กด Preview เพื่อดูผลที่ได้จากการกำหนดพื้นที่แบบ Outer จะได้ผลดังรูปที่ 2 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC. หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าต่าง Hatch and Gradient อีกครั้ง
 10. คลิกเลือกการกำหนดพื้นที่แบบ Ignore
 11. กด Preview เพื่อดูผลที่ได้จากการกำหนดพื้นที่แบบ Outer จะได้ผลดังรูปที่ 3 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC. หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าต่าง Hatch and Gradient อีกครั้ง
 12. กดปุ่ม OK เพื่อจบคำสั่ง

ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Nomal

รูปที่ 1. ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Nomal

 

ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Outer

รูปที่ 2. ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Outer

 

ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Ignore

รูปที่ 3. ตัวอย่างการกำหนดพื้นที่แบบ Ignore
ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา