บทเรียนที่ 69. การกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH

โดยปกติแล้วหากเราไม่กำหนดจุดกำเนิดของ HATCH ให้กับพื้นที่ที่เราต้องการแล้ว AutoCAD จะถือเอาจุด 0,0 เป็นจุดกำเนิดของ HATCH เมื่อเราไปเขียน HATCH ลงในพื้นที่ใดๆก็ตามออโตแคดจะทำการคำนวณจากจุด 0,0 เป็นต้นมาและจะมาแสดง HATCH ในพื้นที่ที่เรากำหนด ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ HATCH ที่เราเขียนลงไปไม่ได้ผลลัพท์ตามที่เราต้องการตัวอย่าง การกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 x 1 หน่วยขึ้นมา 1 รูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 1.5,1.5

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยมที่พิกัด 1.5,1.5

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1

  – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด User defined ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองดังนี้

Hatch and Gradient

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient
 1. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด User defined
 2. กำหนดมุมของลวดลายที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0 องศา
 3. คลิกใส่เครื่องหมายถูก ในกรณีที่ต้องการลวดลายสองทิศทางตัดกัน
 4. กำหนดระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.2
 5. คลิก Add : Pick points – คลิกลงในรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างในข้อ A
 6. กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง HATCH ที่สร้างขึ้น เสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง (จะได้ผลดังภาพตัวอย่าง ก่อนการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH)
 7. คลิกปุ่มหน้าข้อความ Specified origin
 8. คลิกปุ่มหน้าข้อความ Click to set new origin แล้วกด Ctrl+เมาส์ขวาเลือก Endpoint แล้งคลิกตรงมุมล่างซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม
 9. กดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง HATCH ที่สร้างขึ้น เสร็จแล้วกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง (จะได้ผลดังภาพตัวอย่าง หลังการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH)
 10. กดปุ่ม OK

ภาพตัวอย่าง ก่อนการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH

ภาพตัวอย่าง ก่อนการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH

 

ภาพตัวอย่าง หลังการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH

ภาพตัวอย่าง หลังการกำหนดจุดกำเนิดของ HATCH
ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา