บทเรียนที่ 86. วิธีการหาค่าความสูงของตัวหนังสือใน AutoCAD

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนการเขียนตัวหนังสือใดๆลงไปภายในแบบของคุณ คุณจะต้องทราบความต้องการของตัวคุณเองก่อนว่า คุณจะ Plot แบบออกมาที่มาตราส่วนที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะได้กำหนดความสูงของตัวหนังสือให้ได้ขนาดความสูงตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะขนาดตัวหนังสือที่มีความสูงเท่ากันใน AutoCAD เมื่อนำไป Plot ในมาตราส่วนที่ต่างกัน ตัวหนังสือที่ได้จะมีขนาดความสูงที่ต่างกันออกไปตามมาตราส่วนที่กำหนด สมมุติว่า เราเขียนตัวหนังสือสูง 1 หน่วยใน AutoCAD เมื่อนำไป Plot ด้วยมาตราส่วน 1:100 เราจะได้ตัวหนังสือสูง 10 มม. แต่เมื่อเรานำเอาตัวหนังสือตัวเดียวกันไป Plot ด้วยมาตราส่วน 1:50 ตัวหนังสือที่ได้จะมีความสูงเพียง 5 มม. เท่านั้น และหากนำไป Plot ด้วยมาตราส่วนอื่นผลที่ได้ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันหลังจากที่ทราบแล้วว่าทำไมต้องกำหนดความสูงของตัวหนังสือให้ต่างกันในแต่ละมาตราส่วนแล้ว ต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือที่จะต้องใช้กำหนดในแต่ละมาตราส่วนกัน โดยเราจะยึดเอาความสูงของตัวหนังสือที่ใช้กำหนดในมาตราส่วน 1:100 มาเป็นหลักในการเปรียบเทียบและคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือในแต่ละมาตราส่วนต่อไป

ในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะทำการเปรียบเทียบเพื่อคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือที่จะใช้กำหนดในมาตราส่วน 1:100 และ 1:50 สมมุติว่าเราต้องการพิมพ์ตัวหนังสือออกมาให้สูง 2 มม. และ 5 มม. ในมาตราส่วน 1:100 เราจะต้องกำหนดให้ตัวหนังสือสูง 0.2 และ 0.5 หน่วยตามลำดับ แต่ถ้าเป็นมาตราส่วน 1:50 เราจะต้องกำหนดความสูงของตัวหนังสือให้เป็น 0.1 และ 0.25 หน่วยแทน ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังนี้

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือ

จากสูตรเมื่อเรานำค่าความสูงของตัวหนังสือ 0.2 และ 0.5 ในมาตราส่วน 1:100 มาเป็นหลักในการคำนวณ แล้วคูณด้วย 50 ซึ่งเป็นตัวคูณของมาตราส่วน 1:50 เราจะได้ความสูงของตัวหนังสือสำหรับมาตราส่วน 1:50 ดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือในมาตราส่วน 1:50ตัวอย่างการคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือในมาตราส่วน 1:50

ในกรณีเดียวกันเราสามารถนำหลักการนี้ไปคำนวณหาความสูงของตัวหนังสือในมาตราส่วนอื่นๆได้โดยใช้หลักเดียวกันกับตัวอย่างที่นำเสนอ โดยเปลี่ยนเฉพาะค่าตัวคูณตามมาตราส่วนที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาความสูงของตัวหนังสือสำหรับมาตราส่วน 1:75 ก็ให้คูณด้วย 75 เป็นต้น

สำหรับท่านที่เขียนแบบโดย กำหนดสัดส่วนในการเขียนเป็นแบบมิลลิเมตร (1หน่วย = 1มม.) ให้นำค่าที่ได้จากตัวอย่าง คูณด้วย 1000 อีกที

ป้ายคำค้นหา

 

1 Comment

  1. ในบรรทัดที่ 12 “แต่เมื่อเรานำเอาตัวหนังสือตัวเดียวกันไป plot ด้วยมาตราส่วน 1:50 ตัวหนังสือที่ได้จะมีความสูงเพียง 5 มม. เท่านั้น” ที่ถูกควรจะต้องแก้ไขเป็น 20มม. เท่านั้น ไม่ใช่หรือครับ

Comments are closed.