บทเรียนที่ 174. กำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Trotate

July 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Trotate เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาดโดยเฉพาะ ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เริ่มใช้งานเส้นบอกขนาดใหม่ๆ อาจยังกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าใดนัก อาจใช้คำสั่งนี้หมุนตัวเลขบอกขนาดให้ได้มุมที่ต้องการไปก่อนก็ได้ เอาไว้ว่างๆค่อยไปศึกษาวิธีการกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดในภายหลัง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในบทเรียนก่อนๆแล้ว สามารถติดตามอ่านได้ ตัวอย่าง การกำหนด มุม ของตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Trotate A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาด ในแนวตั้ง ขึ้นมาหนึ่งเส้น (ดูวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดในบทเรียนที่ 114.) B. ใช้คำสั่ง DIM ->Trotate เพื่อกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดมุมของตัวเลขให้เป็น 90 องศาเพื่อให้ตัวเลขบอกขนาดทำมุมขนานไปกับเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้น Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: T R O T A T E – พิมพ์คำสั่ง TROTATE แล้ว ENTER Specify angle for dimension text: 90 – กำหนดมุมที่ต้องการ Select objects: 1 found – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่มแล้ว Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

บทเรียนที่ 173. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Tedit

July 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่คุณผู้อ่านจำเป็นต้องย้ายตัวเลขบอกขนาดไปบอกในตำแหน่งส่วนปลายหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนเส้นบอกขนาดนั้น คุณผู้อ่านสามารถใช้จุด Grip ของตัวเลขบอกขนาดในการเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกกว่าและเร็วกว่าวิธีที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ แต่เนื่องจากคำสั่ง Dim ->Tedit ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องนำเสนอเพราะจะเป็นคำสั่งพื้นฐานให้กับคุณผู้อ่านที่ต้องการนำไปใช้งานในโปรแกรม AutoLISP ต่อไป ภาพแสดงการย้ายตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้จุด Grip คลิกที่จุด Grip (จุดสีน้ำเงิน) แล้วเลื่อนเมาส์ไปในตำแหน่งที่ต้องการ   กลับมาดูคำสั่งที่ต้องการนำเสนอในบทเรียนนี้กันต่อ คำสั่ง Dim ->Tedit เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง Left/Right/Center/Home และมุม Angle ของตัวเลขบอกขนาดที่แสดงอยู่บนเส้นบอกขนาด เป็นคำสั่งง่ายๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Tedit A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้น (หากยังเขียนเส้นบอกขนาดไม่เป็น ดูวิธีการสร้างและเขียนเส้นบอกขนาดได้ในบทเรียนที่ 164.) B. ใช้คำสั่ง DIM ->Tedit เพื่อกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาดชิดซ้าย Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: T E D I T – พิมพ์คำสั่ง TEDIT แล้ว ENTER Select dimension: – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: L – พิมพ์ L แล้ว ENTER เพื่อกำหนดตัวเลขบอกขนาดให้ชิดซ้าย Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM ตัวเลือกย่อย Home ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาด กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่เราได้กำหนดไว้ขณะที่สร้างสไตล์ ตัวเลือกย่อย Angle ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาดคล้ายกับคำสั่ง Trotate ที่จะนำเสนอในบทเรียนถัดไป

บทเรียนที่ 172. กำหนดค่าคงที่ของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Newtext

July 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Newtext หรือ Dim ->New เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าตัวอักษรหรือตัวเลขแบบคงที่หรือตายตัวให้กับตัวเลขบอกขนาด ถึงแม้ว่าเส้นบอกขนาดจะถูกยืดหรือลดความยาวลงค่าของตัวเลขบอกขนาดที่กำหนดโดยคำสั่งนี้จะคงที่ตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ให้สร้างขึ้นมาก่อน (ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162) เพราะเราจะใช้ในการทดลอง B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง New หรือ Newtext เพื่อกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: N E W – พิมพ์คำสั่ง NEW แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Text Formatting ขึ้นมา ดูรูปด้านล่างประกอบ Select objects: 1 found – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด Select objects: – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM คำอธิบายวิธีการกำหนดค่าคงที่ในหน้าต่าง Text Formatting กดปุ่ม Del เพื่อลบตัวเลข 0.00 ที่มีอยู่ออกก่อน เสร็จแล้วค่อยพิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการลงไป คลิก OK จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหลือต่อไป ในกรณีที่คุณต้องการให้ตัวเลขกลับมาบอกระยะตามจริงให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกันแต่ให้ลบค่าที่คุณได้กำหนดไว้ออกให้เหลือแต่ช่องเปล่าๆ

บทเรียนที่ 171. เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Update

July 21, 2017 Teerapat 0

มาต่อกันด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันอีกสักหนึ่งคำสั่ง เอาไว้ให้คุณผู้อ่านได้เลือกเอาไปใช้งานตามความต้องการ ถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ตามสบายครับ AutoCAD เตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้ว คำสั่งที่จะนำมาเสนอในบทเรียนนี้คือคำสั่ง Dim->Update หรือจะใช้แค่ Dim->Up ก็ได้เพราะจะได้ผลเหมือนกันทั้งสองคำสั่ง มาดูรายละเอียดกันใช้คำสั่งกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 ด้วยคำสั่ง Dim -> Up A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) ในข้อนี้คือการกำหนดว่าคุณผู้อ่านต้องการกำหนดสไตล์ไหนที่จะนำไปใช้งานหรือสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นนั่นเอง C. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง Up หรือ Update เพื่อเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: U P – พิมพ์คำสั่ง UP แล้ว ENTER Select objects: Specify opposite corner: 1 found – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ Select objects: – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

บทเรียนที่ 170. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Matchprop

July 21, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้ในการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ไปเป็นเส้นบอกขนาดในสไตล์ที่ผมต้องการ แต่วิธีการนี้เราจะต้องมีเส้นบอกขนาดที่จะใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกคุณสมบัติหรือชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราต้องการอยู่ใน Drawing นั้นด้วย พูดง่ายๆก็คือเราจะทำการคัดลอกคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดต้นแบบไปยังเส้นบอกขนาดที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์นั่นเอง ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 โดยใช้คำสั่ง Matchprop A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ TT-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ (ให้เขียนไว้ใกล้ๆเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C) Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด […]

บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

July 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุใน AutoCADได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อย เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หากคุณผู้อ่านต้องการจะแก้ไขคุณสมบัติใดๆของวัตถุขอให้นึกถึงคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะเสนอวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing จากสไตล์หนึ่งไปเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งในการเขียนแบบจริงๆเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของเส้นบอกขนาดไปมาตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสไตล์นี้จะสะดวกกว่าการใช้วิธีการลบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอย่างมาก จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: EXIT – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 Command: D D M O D I F Y – พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง PROPERTIES ขึ้นมา – จากนั้นให้คลิกตรงเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ – ในที่นี้ให้คลิกเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C – หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงแท็ป Misc มาที่ตัวเลือกของ Dim Style เลือกสไตล์ที่ต้องการ

บทเรียนที่ 168. วิธีลบและเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ขอนำเสนอวิธีการง่ายๆที่จะใช้จัดการกับสไตล์ของเส้นบอกขนาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบสไตล์เส้นบอกขนาด ที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing เราจะเริ่มทำการทดลองเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันก่อนและต่อจากนั้นจะทดลองลบสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing ในภายหลัง ตัวอย่าง การเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด และ การลบสไตล์เส้นบอกขนาด A. ในการทดลองต่อไปนี้จำเป็นที่จะต้องมีสไตล์เส้นบอกขนาดที่จะใช้ในการทดลอง หากยังไม่มีสามารถดูตัวอย่างได้จากบทเรียนที่ 162-164 B. ใช้คำสั่ง DDIM เพื่อเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดดังนี้ คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกเมาส์ขวา เลือก Rename (หรือกด F2 แทน) เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ   C. ทดลองลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการออกจาก Drawing ดังภาพต่อไปนี้ คำอธิบายวิธีการลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ขวา เลือก Delete (หรือกดปุ่ม Del แทน) เสร็จแล้วคลิก Yes เพื่อยืนยันการลบ สไตล์เส้นบอกขนาดที่จะสามารถลบออกได้จะต้องไม่มีเส้นบอกขนาดสไตล์นั้นๆอยู่ใน Drawing และไม่มีสถานะที่ถูกใช้เป็นสไตล์ที่จะใช้เขียนเส้นบอกขนาดอยู่ในขณะนั้น (Current Dimstyle)

บทเรียนที่ 167. การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดเพื่อนำมาใช้งาน

July 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เราต้องการเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้งานใน AutoCAD จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโดยปุ่ม Set Current… ในคำสั่ง DDIM หรือว่าจะเป็นคำสั่ง DIMSTYLE ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้จะเป็นการเปิดใช้งานหน้าต่าง Dimension Style Manager เหมือนกัน ท่านผู้อ่านสามารถดูวิธีการใช้งานปุ่ม Set Current… ได้จากบทเรียนที่ผ่านๆมา (บทเรียนที่ 164-166) คำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด แต่ที่จะนำมาเสนอเป็นทางเลือกในบทเรียนนี้คือการกำหนดสไตล์โดยที่ไม่ผ่านหน้าต่าง Dimension Style Manager ของคำสั่ง DDIM แต่เราจะใช้วิธีพิมพ์ชื่อสไตล์ที่่ต้องการลงบน Command Line แทน ซึ่งอาจไม่ค่อยสะดวกนักแต่ท่านผู้อ่านสามารถนำเอาคำสั่งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม AutoLISP สำหรับการกำหนดสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่จะใช้เขียนได้ มาดูขั้นตอนและรายละเอียดวิธีใช้คำสั่ง -DIMSTYLE กันในตัวอย่างต่อไปนี้ เครื่องหมาย – (ลบ) หน้าคำสั่งเป็นการปิดการแสดงหน้าต่างของคำสั่งนั้นๆชั่วคราวเหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่เราต้องการใช้งานคำสั่งผ่านทาง Command Line   ตัวอย่าง การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดโดยคำสั่ง -DIMSTYLE A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CT-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CT-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 163 C. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ TT-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ TT-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 164 D. การเรียกดู สไตล์เส้นบอกขนาดที่ทีอยู่ใน Drawing ใช้ในกรณีที่เราจำชื่อสไตล์ไม่ได้หรือต้องการทราบว่ามีสไตล์อะไรบ้างให้เลือกใช้งาน Command: – D I M S T Y L E – พิมพ์คำสั่ง -DIMSTYLE แล้ว ENTER Current dimension style: CC-100 – แสดงชื่อสไตล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น Enter a dimension style option [Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] : ? – พิมพ์ ? แล้ว ENTER เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีสไตล์เส้นบอกขนาดใดบ้างอยู่ใน Drawing Enter dimension style(s) to list <*>: – ENTER 1 ครั้ง เพื่อดูสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ทั้งหมด Named dimension styles: – แสดงชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing CC-100 CT-100 TT-100   E. หลังจากที่เราทราบว่ามีชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดอะไรบ้าง ต่อไปเรามากำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดที่จะใช้เขียนกันเลย Command: -DIMSTYLE – พิมพ์คำสั่ง -DIMSTYLE แล้ว ENTER Current dimension style: CC-100 – แสดงชื่อสไตล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น Enter a dimension style […]

บทเรียนที่ 166. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว Override

July 21, 2017 Teerapat 0

การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ Override เป็นการสร้างสไตล์ขึ้นมาใช้งานชั่วคราวเหมาะสำหรับการสร้างสไตล์แบบเร่งด่วนหรือสไตล์ที่ต้องการใช้งานไม่มากนัก หลังจากการใช้งานเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้งานสไตล์อื่นชื่อสไตล์ style override ที่แสดงอยู่ในรายการจะหายไป ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราวจากเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูปคำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager คลิกเลือก CC-100 ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่แบบ Override… คลิกปุ่ม Override… เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว   C. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเส้นบอกขนาดได้ตามต้องการ แต่ในตัวอย่างนี้เราจะทำการเปลี่ยนค่าของ Use overall scale of ให้เป็น 0.50 แทนคำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Fit เลือกแท็ป Fit เพื่อกำหนดค่า Use overall scale of ป้อนค่าตัวเลขที่เรราคำนวณได้ลงไป ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.50 คลิก OK   D. จะกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager จะเห็นว่าสไตล์ <style override> ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูปคำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน ในที่นี้ให้คลิก <style override> คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Dimension Style Manager   E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T […]

บทเรียนที่ 165. การสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนอื่นๆจากต้นแบบ 1:100

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 162 ผู้เขียนได้ทิ้งประโยคคำถามเอาไว้ว่าทำไมเราจะต้องสร้างเส้นบอกขนาดในขนาดมาตราส่วน 1:100 ด้วยทั้งๆที่เราสามารถสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ ผู้เขียนจะได้อธิบายให้เห็นเหตุและผลที่ได้จากการสร้างสไตล์ต้นแบบให้เป็น 1:100 ภายในบทเรียนนี้ หลังจากที่เราได้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดต้นแบบในมาตราส่วน 1:100 กันไปแล้ว การสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนอื่นๆก็จะง่ายขึ้นแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพียงแค่เราเข้าไปกำหนดค่าใน Use overall scale of เพียงค่าเดียวเท่านั้น เราก็จะได้เส้นบอกขนาดในมาตราส่วนใหม่ตามที่เรากำหนดทันที ทั้งนี้เพราะค่าดังกล่าวจะเป็นค่าที่ใช้คูณตัวเลขต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ในเส้นบอกขนาดต้นแบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขนาดหัวลูกศร (Arrow size) หรือความสูงของตัวหนังสือ (Text height) รวมไปจนถึงค่าอื่นๆที่มีค่าของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่เราจะต้องรู้วิธีคำนวณหาค่าที่จะนำมากำหนดให้ได้มาตราส่วนที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งมีวิธีคิดในการคำนวณดังนี้ สูตรในการคำนวณหาค่า Use overall scale of สำหรับมาตราส่วนต่างๆ สมมุติว่าเราต้องการสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วน 1:75 การหาค่า Use overall scale of สามารถทำได้โดยนำเอา 75 หารด้วย 100 จากตัวอย่าง เมื่อเรานำ 75 หารด้วย 100 ก็จะได้ค่า Use overall scale of เท่ากับ 0.75 เป็นต้น ในกรณีที่คุณเขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบมิลลิเมตร คุณสามารถนำเอามาตราส่วนที่ต้องการมากำหนดได้เลย ยกตัวอย่างเช่น 1:75 ก็สามารถนำ 75 มากำหนดในช่อง Use overall scale of ได้เลยทันที   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด CC-75 จากเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Create New Dimension Style คลิกเลือก New… เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ในกรอบหลังข้อความ New Style Name ใส่ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดชื่อเป็น CC-75 ในกรอบหลังข้อความ Start With เลือกสไตล์ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ CC-100 คลิก Continue จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในข้อ C. ต่อไป   C. ในแท็ป Fit ให้กำหนดค่าในช่อง Use overall scale of ใหม่ตามค่าที่เราได้คำนวณไว้ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.75 คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Fit เลือกแท็ป Fit เพื่อกำหนดค่า Use overall scale of ป้อนค่าตัวเลขที่เรราคำนวณได้ลงไป […]