บทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ

July 21, 2017 Teerapat 0

ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำการสร้างเส้นบอกขนาดกันในบทเรียนถัดไป ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการสร้างบล็อคเพื่อใช้เป็นหัวลูกศรสำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ ซึ่งถ้าหากท่านผู้อ่านได้ติดตามบทเรียนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่ารายละเอียดขั้นตอนของการสร้างบล็อคที่ใช้บอกระยะจากริมขอบนี้แทบจะไม่แตกต่างไปจากบล็อคที่ใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลางเลย เพียงแค่เราเปลี่ยนหัวลูกศรจากวงกลมไปเป็นเส้นขีดทะแยงแทนเท่านั้น   ตัวอย่าง การสร้างบล็อคหัวลูกศรแบบเส้นขีด สำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ A. ใช้คำสั่ง LAYER สร้างเลเยอร์ Dim1 และ Dim2 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ Dim1 เป็นสีแดง(Red) และ Dim2 เป็นสีเหลือง(Yellow)   B. ใช้คำสั่ง LINE สร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันดังรูป โดยแต่ละเส้นยาว 2 หน่วย แบ่งเป็นข้างละ 1 หน่วย เพราะเราต้องใช้เชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับ Dim line ทั้งสองด้าน   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นกากบาทให้เป็นเลเยอร์ Dim2   D. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 x 1 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูป แล้วใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นทะแยงมุมลงไปหนึ่งเส้นดังรูป เสร็จแล้วใช้คำสั่ง ERASE ลบรูปสี่เหลี่ยมทิ้งไป   E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นทะแยงให้เป็นเลเยอร์ Dim1 F. ใช้คำสั่ง MOVE ย้ายเส้นทะแยงที่สร้างขึ้นในข้อ D โดยอาศัยจุด Midpoint ของเส้นทะแยงเป็นจุดอ้างอิงในการย้ายไปไว้ตรงจุด Intersection ของเส้นกากบาท เสร็จแล้วเราจะได้ผลดังรูป   G. ใช้คำสั่ง BLOCK สร้างบล็อคชื่อ Tick ขึ้นมาโดยเลือกวัตถุทั้งหมดตามที่ปรากฏในรูปภาพในข้อ F. โดยกำหนดจุด Base point ของบล็อคไว้ตรงจุด Intersection ของเส้นกากบาทดังรูป (หากต้องการทำเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ใช้งานในภายหลังก็ให้ใช้คำสั่ง WBLOCK แทน) H. เพียงเท่านี้เราก็จะได้บล็อคครบทั้งสองแบบกันแล้ว และในบทเรียนถัดไปเราจะไปสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดในรูปแบบที่เราต้องการกัน

บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

July 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศรไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการสร้างส่วนประกอบต่างๆของหัวลูกศรให้ได้ขนาดและรูปแบบตามที่เราต้องการ ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากเส้นบอกขนาดทั้งสามแบบที่ได้นำเสนอไป จะมีบล็อคที่เราจะต้องสร้างสำหรับใช้เป็นหัวลูกศรเพียงสองแบบเท่านั้น คือบล็อคลูกศรหัวกลมสำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง และบล็อคลูกศรหัวขีดสำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มสร้างบล็อคหัวลูกศรกันเลย นี้คือสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราจะสร้าง โปรดสังเกตุหัวลูกศรที่ใช้ ซึ่งเราจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบวงกลม กันในบทเรียนนี้ และจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบเส้นขีด กันในบทเรียนถัดไป   ทำความเข้าใจก่อนศึกษาตัวอย่าง เนื่องจากการนำเสนอตัวอย่างจะมีเนื้อหาเยอะและยาวมากหากมีการนำเสนอทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนั้นผู้เขียนจึงขออนุญาตนำเสนอเฉพาะขั้นตอนหลักๆเพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนในการทำงานในภาพกว้างๆเท่านั้น ท่านผู้อ่านที่จะทำการศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้คำสั่งบางคำสั่งพอสมควร  ตัวอย่าง การสร้างบล็อคหัวลูกศรแบบวงกลม สำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง A. ใช้คำสั่ง LAYER สร้างเลเยอร์ Dim1 และ Dim2 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ Dim1 เป็นสีแดง(Red) และ Dim2 เป็นสีเหลือง(Yellow)   B. ใช้คำสั่ง LINE สร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันดังรูป โดยแต่ละเส้นยาว 2 หน่วย แบ่งเป็นข้างละ 1 หน่วย เพราะเราต้องใช้เชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับ Dim line ทั้งสองด้าน   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นกากบาทให้เป็นเลเยอร์ Dim2   D. ใช้คำสั่ง CIRCLE สร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หน่วย โดยกำหนดให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงจุด Intersection ของเส้นตรงทั้งสองเส้นที่สร้างในข้อ B ( ขนาดของรูปวงกลมไม่จำเป็นจะต้องสร้างให้มีขนาด 1 หน่วยก็ได้ แต่คุณควรรู้ไว้ว่าการกำหนดค่าใน Arrow size จะส่งผลต่อขนาดของวงกลมด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.80 หน่วย และกำหนดค่าใน Arrow size เป็น 0.20 เมื่อเขียนเส้นบอกขนาดออกมาในมาตราส่วน 1:100 ขนาดของวงกลมที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ 0.16 หน่วย)   E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นวงกลมให้เป็นเลเยอร์ Dim1 F. ใช้คำสั่ง BLOCK สร้างบล็อคชื่อ Center ขึ้นมาโดยเลือกวัตถุทั้งหมดตามที่ปรากฏในรูปภาพในข้อ D. โดยกำหนดจุด Base point ของบล็อคไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมดังรูป (หากต้องการทำเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ใช้งานในภายหลังก็ให้ใช้คำสั่ง WBLOCK แทน)   G. ศึกษาบทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ ต่อเนื่องไปเลย

บทเรียนที่ 159. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับเส้นบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 149. ผู้เขียนเคยได้นำเสนอการกำหนดค่า Arrow size ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของหัวลูกศรกันไปแล้วแต่ยังไม่ละเอียดนัก ในคราวนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำหนดขนาด Arrow size ในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งการกำหนดค่า Arrow size ดังกล่าวจะส่งผลกับขนาดของหัวลูกศรที่เราสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในเส้นบอกขนาดโดยตรง หากมีการสร้างหัวลูกศรที่มีขนาดไม่สัมพันธ์กันกับการกำหนดค่าใน Arrow size แล้วละก็ จะส่งผลให้เส้นบอกขนาดที่เขียนออกมานั้นมีรูปแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการทันที ก่อนอื่นมาดูขนาดของหัวลูกศรที่ได้จากการกำหนดค่าใน Arrow size แต่ละขนาดกันก่อนเพื่อหาแนวคิดในการหาขนาดของหัวลูกศรที่สัมพันธ์กับการกำหนดค่าในกรอบ Arrow size จากภาพจะสังเกตุเห็นว่าเมื่อเรากำหนดขนาด Arrow size เป็น 0.2 เราก็จะได้หัวลูกศรที่มีความยาว 0.2 เท่ากันกับที่กำหนด และเมื่อเรากำหนด Arrow size เป็น 0.3 เราก็จะได้หัวลูกศรที่มีความยาว 0.3 เช่นเดียวกัน และจะเป็นเช่นนี้กับทุกๆค่าที่เราได้กำหนดลงไปใน Arrow size จากข้อสังเกตนี้เราจึงสามารถนำมาหาขนาดของหัวลูกศรที่มีขนาดสัมพันธ์กันกับค่าที่จะกำหนดลงใน Arrow size ได้ โดยการหาค่าใดๆก็ได้ที่เมื่อนำมาคูณกับค่าที่กำหนดใน Arrow size แล้วได้ค่าเดียวกันกับค่าที่เราได้กำหนดลงไปใน Arrow size จากการทดลองของผู้เขียนค่าที่ได้ก็คือ 1 นั่นเอง ลองทดสอบดูโดยนำค่า 1 ไปคูณ 0.2 เราก็จะได้ค่า 0.2 เท่ากับที่เรากำหนดพอดีและเมื่อนำค่าใดๆมาทดสอบก็จะได้ค่าเดียวกันทุกๆครั้งไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าขนาดของหัวลูกศรที่จะสร้างขึ้นให้มีขนาดสัมพันธ์กันกับค่าที่จะกำหนดใน Arrow size ก็คือ 1 นั่นเอง มาดูกันต่อจากภาพที่ได้นำเสนอไว้ด้านบน หากเราทำการ Explode หรือระเบิดเส้นบอกขนาดและใช้คำสั่ง Erase ลบหัวลูกศรออก เราจะพบว่าเส้น Dim line จะเริ่มเขียนต่อจากหัวลูกศรออกไป ดังนั้นเวลาที่สร้างบล็อคหัวลูกศรอย่าลืมเส้นเชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับเส้น Dim line ด้วยและอย่าลืมกำหนดความยาวให้เป็น 1 หน่วยด้วยเพราะถ้ากำหนดค่าน้อยกว่า 1 เวลานำไปคูณกับค่าที่กำหนดใน Arrow size แล้วจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นเชื่อมต่อกับเส้น Dim line ได้ เมื่อรู้ถึงที่มาที่ไปที่เราจำเป็นต้องกำหนดให้ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของบล็อคหัวลูกศรต้องมีขนาดเท่ากับ 1 หน่วยแล้วในบทเรียนถัดไปเราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อคหัวลูกศรกันแบบเต็มเสียที