บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

July 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศรไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการสร้างส่วนประกอบต่างๆของหัวลูกศรให้ได้ขนาดและรูปแบบตามที่เราต้องการ ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากเส้นบอกขนาดทั้งสามแบบที่ได้นำเสนอไป จะมีบล็อคที่เราจะต้องสร้างสำหรับใช้เป็นหัวลูกศรเพียงสองแบบเท่านั้น คือบล็อคลูกศรหัวกลมสำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง และบล็อคลูกศรหัวขีดสำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มสร้างบล็อคหัวลูกศรกันเลย นี้คือสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราจะสร้าง โปรดสังเกตุหัวลูกศรที่ใช้ ซึ่งเราจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบวงกลม กันในบทเรียนนี้ และจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบเส้นขีด กันในบทเรียนถัดไป   ทำความเข้าใจก่อนศึกษาตัวอย่าง เนื่องจากการนำเสนอตัวอย่างจะมีเนื้อหาเยอะและยาวมากหากมีการนำเสนอทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนั้นผู้เขียนจึงขออนุญาตนำเสนอเฉพาะขั้นตอนหลักๆเพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนในการทำงานในภาพกว้างๆเท่านั้น ท่านผู้อ่านที่จะทำการศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้คำสั่งบางคำสั่งพอสมควร  ตัวอย่าง การสร้างบล็อคหัวลูกศรแบบวงกลม สำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง A. ใช้คำสั่ง LAYER สร้างเลเยอร์ Dim1 และ Dim2 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ Dim1 เป็นสีแดง(Red) และ Dim2 เป็นสีเหลือง(Yellow)   B. ใช้คำสั่ง LINE สร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันดังรูป โดยแต่ละเส้นยาว 2 หน่วย แบ่งเป็นข้างละ 1 หน่วย เพราะเราต้องใช้เชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับ Dim line ทั้งสองด้าน   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นกากบาทให้เป็นเลเยอร์ Dim2   D. ใช้คำสั่ง CIRCLE สร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หน่วย โดยกำหนดให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงจุด Intersection ของเส้นตรงทั้งสองเส้นที่สร้างในข้อ B ( ขนาดของรูปวงกลมไม่จำเป็นจะต้องสร้างให้มีขนาด 1 หน่วยก็ได้ แต่คุณควรรู้ไว้ว่าการกำหนดค่าใน Arrow size จะส่งผลต่อขนาดของวงกลมด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.80 หน่วย และกำหนดค่าใน Arrow size เป็น 0.20 เมื่อเขียนเส้นบอกขนาดออกมาในมาตราส่วน 1:100 ขนาดของวงกลมที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ 0.16 หน่วย)   E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นวงกลมให้เป็นเลเยอร์ Dim1 F. ใช้คำสั่ง BLOCK สร้างบล็อคชื่อ Center ขึ้นมาโดยเลือกวัตถุทั้งหมดตามที่ปรากฏในรูปภาพในข้อ D. โดยกำหนดจุด Base point ของบล็อคไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมดังรูป (หากต้องการทำเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ใช้งานในภายหลังก็ให้ใช้คำสั่ง WBLOCK แทน)   G. ศึกษาบทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ ต่อเนื่องไปเลย

บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

July 21, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่าในกรอบ Center marks ภายในแท็ป Symbols and Arrows ของคำสั่ง DDIM ต่อไปนี้จะส่งผลกับคำสั่ง Dim->Cen โดยตรงเมื่อเราใช้คำสั่งนี้เขียนเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวัตถุที่เป็นวงกลม หรือวัตถุที่เป็นส่วนโค้ง การกำหนดค่าภายในกรอบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นแบบ None Mark หรือ Line จะถูกนำมาแสดงเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางให้กับวัตถุตามที่ได้กำหนดไว้ทันที ตัวอย่าง การเขียนเส้นแสดงตำแหน่ง จุดศูนย์กลางของวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Cen (Center) A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Symbols and Arrows ในกรอบ Center marks เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ในที่นี้ให้เลือก Mark กำหนดความยาวของเส้นแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมในช่อง Size ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.10 กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ให้กดปุ่ม Close   C. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว Enter Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 2 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   D. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง CEN (Center) เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่กำหนด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว Enter เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: C E N – พิมพ์คำสั่ง CEN แล้ว Enter Select arc or circle […]

บทเรียนที่ 121. Dim -> Cen เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลม

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง CEN ใช้เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเส้นบอกขนาดโดยตรง แต่คำสั่งนี้ก็ช่วยได้เยอะในกรณีที่เราต้องการหาหรือแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้งเพื่อนำใช้อ้างอิงในการทำงานต่อไป ตัวอย่าง การเขียนเส้นแสดงตำแหน่ง จุดศูนย์กลางของวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Cen (Center) A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง CEN (Center) เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่กำหนด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: C E N – พิมพ์คำสั่ง CEN แล้ว ENTER Select arc or circle : – คลิกลงบนวงกลมหรือเส้นโค้งที่ต้องการ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD ดูวิธีการกำหนดรูปแบบเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางได้ใน บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

บทเรียนที่ 16. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Center & Quadrant

July 15, 2017 Teerapat 0

บทเรียนนี้ภูมิใจเสนอ Object Snap พร้อมกันทีเดียวสองจุด จุดต่อแรกที่จะพูดถึงคือจุด Center คือจุดศูนย์กลางของวงกลมและเส้นโค้ง ผู้เขียนเชื่อว่าจุดนี้ผู้อ่านคงรู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดี ส่วนอีกจุดที่จะพูดถึงคือจุด Quadrant คือจุดผิวสัมผัสภายนอกของวงกลมจุดนี้ค่อนข้างอธิบายตำแหน่งยากขอให้ผู้อ่าน ดูรูปภาพประกอบก็แล้วกัน ภาพตัวอย่าง แสดงตำแหน่งจุด Center & Quadrant ตัวอย่าง การเขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลม Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 1 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1   B. ใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER   C. เขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: _qua of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C2 Specify next point or [Undo]: _cen of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Center แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C3 Specify next point or [Undo]: _qua of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C4 Specify next point or [Close/Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ การเขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center หากผู้ใช้ไม่ต้องการที่จะกด CTRL + คลิกขวา […]