บทเรียนที่ 174. กำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Trotate

July 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Trotate เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาดโดยเฉพาะ ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เริ่มใช้งานเส้นบอกขนาดใหม่ๆ อาจยังกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าใดนัก อาจใช้คำสั่งนี้หมุนตัวเลขบอกขนาดให้ได้มุมที่ต้องการไปก่อนก็ได้ เอาไว้ว่างๆค่อยไปศึกษาวิธีการกำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดในภายหลัง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในบทเรียนก่อนๆแล้ว สามารถติดตามอ่านได้ ตัวอย่าง การกำหนด มุม ของตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Trotate A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาด ในแนวตั้ง ขึ้นมาหนึ่งเส้น (ดูวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดในบทเรียนที่ 114.) B. ใช้คำสั่ง DIM ->Trotate เพื่อกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดมุมของตัวเลขให้เป็น 90 องศาเพื่อให้ตัวเลขบอกขนาดทำมุมขนานไปกับเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้น Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: T R O T A T E – พิมพ์คำสั่ง TROTATE แล้ว ENTER Specify angle for dimension text: 90 – กำหนดมุมที่ต้องการ Select objects: 1 found – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่มแล้ว Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

บทเรียนที่ 173. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Tedit

July 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่คุณผู้อ่านจำเป็นต้องย้ายตัวเลขบอกขนาดไปบอกในตำแหน่งส่วนปลายหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนเส้นบอกขนาดนั้น คุณผู้อ่านสามารถใช้จุด Grip ของตัวเลขบอกขนาดในการเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกกว่าและเร็วกว่าวิธีที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ แต่เนื่องจากคำสั่ง Dim ->Tedit ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องนำเสนอเพราะจะเป็นคำสั่งพื้นฐานให้กับคุณผู้อ่านที่ต้องการนำไปใช้งานในโปรแกรม AutoLISP ต่อไป ภาพแสดงการย้ายตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้จุด Grip คลิกที่จุด Grip (จุดสีน้ำเงิน) แล้วเลื่อนเมาส์ไปในตำแหน่งที่ต้องการ   กลับมาดูคำสั่งที่ต้องการนำเสนอในบทเรียนนี้กันต่อ คำสั่ง Dim ->Tedit เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง Left/Right/Center/Home และมุม Angle ของตัวเลขบอกขนาดที่แสดงอยู่บนเส้นบอกขนาด เป็นคำสั่งง่ายๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดโดยใช้คำสั่ง Dim ->Tedit A. ให้คุณผู้อ่านเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้น (หากยังเขียนเส้นบอกขนาดไม่เป็น ดูวิธีการสร้างและเขียนเส้นบอกขนาดได้ในบทเรียนที่ 164.) B. ใช้คำสั่ง DIM ->Tedit เพื่อกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาด ในที่นี้เราจะกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาดชิดซ้าย Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: T E D I T – พิมพ์คำสั่ง TEDIT แล้ว ENTER Select dimension: – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการ Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: L – พิมพ์ L แล้ว ENTER เพื่อกำหนดตัวเลขบอกขนาดให้ชิดซ้าย Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM ตัวเลือกย่อย Home ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนดให้ตัวเลขบอกขนาด กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่เราได้กำหนดไว้ขณะที่สร้างสไตล์ ตัวเลือกย่อย Angle ในคำสั่ง Tedit คือการกำหนด มุม ให้กับตัวเลขบอกขนาดคล้ายกับคำสั่ง Trotate ที่จะนำเสนอในบทเรียนถัดไป

บทเรียนที่ 172. กำหนดค่าคงที่ของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Newtext

July 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Newtext หรือ Dim ->New เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าตัวอักษรหรือตัวเลขแบบคงที่หรือตายตัวให้กับตัวเลขบอกขนาด ถึงแม้ว่าเส้นบอกขนาดจะถูกยืดหรือลดความยาวลงค่าของตัวเลขบอกขนาดที่กำหนดโดยคำสั่งนี้จะคงที่ตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ให้สร้างขึ้นมาก่อน (ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162) เพราะเราจะใช้ในการทดลอง B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง New หรือ Newtext เพื่อกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: N E W – พิมพ์คำสั่ง NEW แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Text Formatting ขึ้นมา ดูรูปด้านล่างประกอบ Select objects: 1 found – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวเลขบอกขนาด Select objects: – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM คำอธิบายวิธีการกำหนดค่าคงที่ในหน้าต่าง Text Formatting กดปุ่ม Del เพื่อลบตัวเลข 0.00 ที่มีอยู่ออกก่อน เสร็จแล้วค่อยพิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการลงไป คลิก OK จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหลือต่อไป ในกรณีที่คุณต้องการให้ตัวเลขกลับมาบอกระยะตามจริงให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกันแต่ให้ลบค่าที่คุณได้กำหนดไว้ออกให้เหลือแต่ช่องเปล่าๆ

บทเรียนที่ 171. เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Update

July 21, 2017 Teerapat 0

มาต่อกันด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันอีกสักหนึ่งคำสั่ง เอาไว้ให้คุณผู้อ่านได้เลือกเอาไปใช้งานตามความต้องการ ถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ตามสบายครับ AutoCAD เตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้ว คำสั่งที่จะนำมาเสนอในบทเรียนนี้คือคำสั่ง Dim->Update หรือจะใช้แค่ Dim->Up ก็ได้เพราะจะได้ผลเหมือนกันทั้งสองคำสั่ง มาดูรายละเอียดกันใช้คำสั่งกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 ด้วยคำสั่ง Dim -> Up A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) ในข้อนี้คือการกำหนดว่าคุณผู้อ่านต้องการกำหนดสไตล์ไหนที่จะนำไปใช้งานหรือสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นนั่นเอง C. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง Up หรือ Update เพื่อเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: U P – พิมพ์คำสั่ง UP แล้ว ENTER Select objects: Specify opposite corner: 1 found – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ Select objects: – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

บทเรียนที่ 170. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Matchprop

July 21, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้ในการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ไปเป็นเส้นบอกขนาดในสไตล์ที่ผมต้องการ แต่วิธีการนี้เราจะต้องมีเส้นบอกขนาดที่จะใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกคุณสมบัติหรือชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราต้องการอยู่ใน Drawing นั้นด้วย พูดง่ายๆก็คือเราจะทำการคัดลอกคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดต้นแบบไปยังเส้นบอกขนาดที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์นั่นเอง ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 โดยใช้คำสั่ง Matchprop A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ TT-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ (ให้เขียนไว้ใกล้ๆเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C) Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด […]

บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

July 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุใน AutoCADได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อย เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หากคุณผู้อ่านต้องการจะแก้ไขคุณสมบัติใดๆของวัตถุขอให้นึกถึงคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะเสนอวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing จากสไตล์หนึ่งไปเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งในการเขียนแบบจริงๆเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของเส้นบอกขนาดไปมาตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสไตล์นี้จะสะดวกกว่าการใช้วิธีการลบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอย่างมาก จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: EXIT – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 Command: D D M O D I F Y – พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง PROPERTIES ขึ้นมา – จากนั้นให้คลิกตรงเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ – ในที่นี้ให้คลิกเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C – หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงแท็ป Misc มาที่ตัวเลือกของ Dim Style เลือกสไตล์ที่ต้องการ