บทเรียนที่ 124. Dim -> Lea เขียนเส้นชี้บอกขนาด

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง LEA เป็นคำสั่งที่่แปลกไปจากคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดแบบอื่นๆ ที่ส่วนมากแล้วจะแสดงระยะที่วัดได้มาให้โดยอัตโนมัติผู้ใช้เพียงแต่ Enter ผ่านก็สามารถนำค่านั้นมาใช้ได้เลย แต่สำหรับคำสั่งนี้ผู้ใช้ต้องพิมพ์ระยะที่ต้องการเอง ตัวอย่าง การเขียนเส้นชี้บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ด้วยคำสั่ง LEA (Leader) A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 0.5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.5   B. ใช้คำสั่ง OFFSET ทำการ OFFSET วงกลมที่มีอยู่ขึ้นมาอีก 3 เส้น ดังนี้ Command: O F F S E T – พิมพ์คำสั่ง OFFSET แล้ว ENTER Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] : 0.5 – กำหนดระยะห่างของเส้นที่จะสร้างกับวัตถุต้นแบบ Select object to offset or [Exit/Undo] : – คลิกเลือกวัตถุต้นแบบ วงกลมที่เขียนในข้อ A Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : – เลื่อนเมาส์ไปด้านนอกของวงกลม แล้วคลิก Select object to offset or [Exit/Undo] : – คลิกเลือกวัตถุต้นแบบ วงกลมรอบที่สอง Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : – เลื่อนเมาส์ไปด้านนอกของวงกลม แล้วคลิก Select object to offset or [Exit/Undo] : – คลิกเลือกวัตถุต้นแบบ วงกลมรอบที่สาม Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : – เลื่อนเมาส์ไปด้านนอกของวงกลม […]

บทเรียนที่ 123. Dim -> Ord เขียนเส้นบอกขนาดโดยการดึงค่าพิกัดมาแสดง

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ORD เป็นคำสั่งที่ดึงเอาค่าพิกัด X หรือ Y ค่าใดค่าหนึ่งมาแสดง ซึ่งถ้าผู้ใช้งานนำมาใช้บอกระยะในแนวนอนคำสั่งจะดึงเอาเฉพาะค่าพิกัดของแกน X แสดง แต่ถ้าเป็นการบอกระยะในแนวตั้งคำสั่งจะดึงเอาเฉพาะค่าพิกัดของแกน Y มาแสดงแทน ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดโดยการดึงค่าพิกัด X หรือ Y มาใช้ในการบอกระยะ ด้วยคำสั่ง ORD (Ordinate) A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาสองเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ จุดเริ่มต้นของเส้นที่ 1 Specify next point or [Undo]: 16,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ จุดจบของเส้นที่ 1 Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง Command: – ENTER ผ่านเพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมซ้ำ LINE Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ จุดเริ่มต้นของเส้นที่ 2 Specify next point or [Undo]: 10,14 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ จุดจบของเส้นที่ 2 Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง OFFSET ทำการสร้างเส้นขนานกับเส้นตรงเส้นที่ 1 ขึ้นมาใหม่อีก 4 เส้น โดยกำหนดระยะห่างเท่ากับ 1 หน่วยทุกๆเส้น ดูรูปด้านล่างประกอบ Command: O F F S E T – พิมพ์คำสั่ง OFFSET แล้ว ENTER Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] : 1 – กำหนดระยะห่างของเส้นที่จะสร้างกับวัตถุต้นแบบ Select object to offset or [Exit/Undo] : – คลิกเลือกวัตถุต้นแบบ เส้นตรงเส้นที่ 1 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : – เลื่อนเมาส์ไปด้านบนของเส้นตรงเส้นที่ 1 แล้วคลิก Select object to offset or [Exit/Undo] : […]

บทเรียนที่ 122. Dim -> Rad เขียนเส้นบอกขนาดรัศมีวงกลม

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง RAD ใช้เขียนเส้นบอกขนาดรัศมีของวงกลม สามารถกำหนดตำแหน่งบอกขนาดรัศมีได้ทั้งภายในและภายนอกวงกลมตามขนาดของวงกลมและความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดแสดงรัศมีของวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Rad (Radius) A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง RAD (Radius) เขียนเส้นบอกขนาดแสดงรัศมีของวงกลมที่ต้องการ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: R A D – พิมพ์คำสั่ง RAD แล้ว ENTER Select arc or circle: – คลิกเส้นวงกลมที่สร้างขึ้นในข้อ A Enter dimension text <2.5000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: _qua of – กด Ctrl+เมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้วงกลมจุด A แล้วคลิก Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD

บทเรียนที่ 121. Dim -> Cen เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลม

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง CEN ใช้เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเส้นบอกขนาดโดยตรง แต่คำสั่งนี้ก็ช่วยได้เยอะในกรณีที่เราต้องการหาหรือแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้งเพื่อนำใช้อ้างอิงในการทำงานต่อไป ตัวอย่าง การเขียนเส้นแสดงตำแหน่ง จุดศูนย์กลางของวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Cen (Center) A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง CEN (Center) เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่กำหนด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: C E N – พิมพ์คำสั่ง CEN แล้ว ENTER Select arc or circle : – คลิกลงบนวงกลมหรือเส้นโค้งที่ต้องการ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD ดูวิธีการกำหนดรูปแบบเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางได้ใน บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

บทเรียนที่ 120. Dim -> Dia เขียนเส้นบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง DIA ใช้เขียนเส้นบอกขนาดสำหรับบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม บางครั้งอาจแสดงเส้นบอกขนาดแบบเต็มรูปแบบภายในวงกลม หรือบางทีอาจแสดงในรูปของลูกศรชี้ขึ้นอยู่กับแบบหรือสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้น ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดแสดง เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Dia (Diameter) A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt   B. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   C. เรียกใช้คำสั่ง DDIM โดยพิมพ์ที่ Command : ของ AutoCAD (ขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของคำสั่ง DDIM ในขณะนี้ ให้กำหนดค่าดังภาพไปก่อน ผู้เขียนจะทำการนำเสนอคำสั่งนี้อย่างละเอียดอีกทีในบทเรียนต่อๆไป)   D. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง DIA (Diameter) เขียนเส้นบอกขนาดเพื่อแสดงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: D I A – พิมพ์คำสั่ง DIA แล้ว ENTER Select arc or circle: – คลิกเส้นวงกลมที่สร้างขึ้นในข้อ B Enter dimension text <5.0000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: _qua of – กด Ctrl+คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้วงกลมจุด A แล้วคลิก Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD

บทเรียนที่ 119. Dim -> Ang เขียนเส้นบอกขนาดแสดงองศาของมุม

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ANG ใช้เขียนเส้นบอกขนาดเพื่อแสดงค่าของมุมระหว่างวัตถุสองชิ้น โดยเส้นบอกขนาดที่ได้จะจัดอยู่ในประเภทของ Angular ซึ่งใน AutoCAD มีอยู่เพียงคำสั่งเดียวที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดประเภทนี้ ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดแสดงองศาของมุมด้วยคำสั่ง Dim -> Ang (Angular) A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาสองเส้น ดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @2.49<180 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ (เส้นที่ 1) Specify next point or [Undo]: @3<34 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ (เส้นที่ 2) Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง ANG (Angular) เขียนเส้นบอกขนาดเพื่อแสดงองศาของมุมจากเส้นตรงทั้งสองที่กำหนด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: A N G – พิมพ์คำสั่ง ANG แล้ว ENTER Select arc, circle, line, or : – คลิกเส้นตรงเส้นที่ 1 Select second line: – คลิกเส้นตรงเส้นที่ 2 Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: – กำหนดจุดโดยการคลิกลงภายในมุมของสามเหลี่ยม Enter dimension text <34>: – แสดงมุมที่ได้ Enter text location (or press ENTER): – กำหนดจุดของตัวหนังสือที่ต้องการวางลงไป หรือ ENTER คำสั่งจะทำการวางให้โดยอัตโนมัติ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD ภาพตัวอย่างที่ได้ มุม 146 องศามาจากการคลิกภายนอกมุมของสามเลี่ยม

บทเรียนที่ 118. Dim -> Rot เขียนเส้นบอกขนาดของวัตถุที่เอียง

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ROT เหมาะสำหรับใช้เขียนเส้นบอกขนาดแสดงระยะ ความลาดเอียง ความชัน ของวัตถุในแนวราบและแนวตั้ง เป็นคำสั่งสุดท้ายที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear ที่จะนำเสนอ ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดของวัตถุที่เอียงด้วยคำสั่ง Dim -> Rot (Rotated) A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น ดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @3<34 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง ROT (Rotated) เพื่อแสดงระยะในแนวราบ(0 องศา) และแนวตั้ง(90 องศา) ของวัตถุที่เอียงอยู่ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: R O T – พิมพ์คำสั่ง ROT แล้ว ENTER Specify angle of dimension line <0>: – ค่ามุมที่ต้องการเป็น 0 อยู่แล้วให้ ENTER ผ่านได้เลย Specify first extension line origin or <select object> : – ENTER ผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าสู่การเลือกวัตถุ Select object to dimension: – คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงที่สร้างในข้อ A Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @1.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <2.4871>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: – ENTER ผ่านเพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมซ้ำ ROTATED – แสดงชื่อคำสั่งเดิมที่เรียกใช้ไปก่อนหน้านี้ ROTATED เป็นชื่อคำสั่งเต็มของคำสั่ง ROT Specify angle of dimension line <0>: 90 – พิมพ์ค่ามุมที่ต้องการลงไปแล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object> : – […]

บทเรียนที่ 117. Dim -> Bas เขียนระยะรวมของเส้นบอกขนาดย่อย

July 20, 2017 Teerapat 0

บทเรียนต่อไปนี้เราจะทำการนำเสนอต่อจากบทเรียนที่ผ่านมา หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการเขียนเส้นบอกขนาดต่อเนื่องจากเส้นบอกขนาดเดิมที่มีอยู่ไปแล้ว คราวนี้เรามาศึกษาวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดที่แสดงระยะรวมทั้งหมดของเส้นบอกขนาดย่อยที่เราได้เขียนไว้แล้วอีกที ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดแสดงระยะรวมของเส้นบอกขนาดย่อยด้วยคำสั่ง Dim -> Bas (Baseline) A. หากยังไม่ได้ทำการทดลอง บทเรียนที่ 116. Dim -> Con เขียนเส้นบอกขนาดต่อจากเส้นบอกขนาดเดิม ให้ทำการทดลองก่อนเพราะเราจะใช้ศึกษาเพิ่มเติมในตัวอย่างต่อไปนี้   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง Bas (Baseline) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดแสดงระยะรวมของเส้นบอกขนาดย่อย Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: B A S – พิมพ์คำสั่ง BAS แล้ว ENTER Select base dimension: – คลิกส่วนปลายของจุดกำเนิดเส้นบอกขนาดด้านที่ต้องการเริ่มเขียนเส้นบอกขนาดรวม Specify a second extension line origin or [Select] <Select> : _endp of – กด Ctrl+เมาส์ขวา เลื่อก Endpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้รูปสามเหลี่ยมใกล้จุด B แล้วคลิก Enter dimension text <5.0000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD ดูวิธีการกำหนดระยะห่าง Baseline spaceing ได้ในบทเรียนที่ 147. DDIM กับการกำหนดคุณสมบัติของเส้นบอกขนาด

บทเรียนที่ 116. Dim -> Con เขียนเส้นบอกขนาดต่อจากเส้นบอกขนาดเดิม

July 20, 2017 Teerapat 0

เรายังอยู่ที่การเขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear แต่ครั้งนี้เราจะเสนอวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดต่อเนื่องจากเส้นบอกขนาดเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเส้นบอกขนาดที่เขียนด้วยคำสั่ง HOR VER และ ALI สามารถใช้คำสั่ง CON นี้เขียนเส้นบอกขนาดต่อได้ทั้งหมด ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim -> Con (Continue) A. ใช้คำสั่ง POLYGON เขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยกำหนดให้มีความยาวด้านเท่ากับ 5 หน่วย Command: P O L Y G O N – พิมพ์คำสั่ง POLYGON แล้วกดปุ่ม ENTER Enter number of sides <4>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดจำนวนด้านที่ต้องการ Specify center of polygon or [Edge]: E – พิมพ์ E แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่จะกำหนดความยาวให้กับด้านของรูปสามเหลี่ยม Specify first endpoint of edge: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสามเหลี่ยม Specify second endpoint of edge: @5<0 – พิมพ์ความยาวและมุมของด้านที่ต้องการ   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอน Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object> : _endp of – กด Ctrl+เมาส์ขวา เลื่อก Endpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้รูปสามเหลี่ยมใกล้จุด A แล้วคลิก Specify second extension line origin: _endp of – กด Ctrl+เมาส์ขวา เลื่อก Endpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้รูปสามเหลี่ยมใกล้จุด C แล้วคลิก Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <2.5000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่   C. ใช้คำสั่ง CON (Continue) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดต่อจากเส้นบอกขนาดเดิมที่มีอยู่ Dim: C O N – พิมพ์คำสั่ง CON แล้ว ENTER Specify a second extension […]

บทเรียนที่ 115. Dim -> Ali เขียนเส้นบอกขนาดขนานกับวัตถุ

July 20, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear เหมาะสำหรับใช้บอกระยะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยอาศัยวัตถุต้นแบบในการกำหนดระยะที่ต้องการบอกขนาด ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim -> Ali (Aligned) A. ใช้คำสั่ง POLYGON เขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยกำหนดให้มีความยาวด้านเท่ากับ 5 หน่วย Command: P O L Y G O N – พิมพ์คำสั่ง POLYGON แล้วกดปุ่ม ENTER Enter number of sides <4>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดจำนวนด้านที่ต้องการ Specify center of polygon or [Edge]: E – พิมพ์ E แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่จะกำหนดความยาวให้กับด้านของรูปสามเหลี่ยม Specify first endpoint of edge: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสามเหลี่ยม Specify second endpoint of edge: @5<0 – พิมพ์ความยาวและมุมของด้านที่ต้องการ   B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง ALI (Aligned) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดขนานกันกับเส้นที่ถูกเลือก Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: A L I – พิมพ์คำสั่ง ALI แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object> : – ENTER หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่การเลือกวัตถุต้นแบบ Select object to dimension: – คลิกลงบนเส้นตรงของรูปสามเหลี่ยม ดูรูปประกอบ Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle]: @0.5<180 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <5.0000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD