บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

July 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ LAYER TEXT DIMENSION หรือโหลด LINETYPE ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นต้น ในการใช้งานในปัจจุบันเราอาจไม่เห็นความสามารถของคำสั่งนี้มากนักเพราะประสิทธิภาพของเครื่องเร็วขึ้น แรงขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อปริมาณข้อมูลภายในไฟล์ที่เราใช้งานอยู่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้การ Render หรือแสดงผลทางจอภาพช้าลง บางทีอาจทำให้เครื่องแฮ้งค์ หรือร้ายแรงไปจนถึงขั้นทำให้ไฟล์เสียไปเลยก็ได้ คำสั่ง PURGE จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูบ้างนะครับ ตัวอย่าง การลบข้อมูลขยะในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ด้วยคำสั่ง PURGE A. ตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานคำสั่ง PURGE ท่านผู้อ่านสามารถใช้ไฟล์อื่นในการทดลองแทนก็ได้ B. เปิดไฟล์ที่ต้องการลบข้อมูลขยะออกจากไฟล์ขึ้นมาใช้งาน C. พิมพ์คำสั่ง PURGE ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Purge จากนั้นให้คลิกปุ่ม Purge หรือ Purge All D. ในกรณีที่คุณคลิกปุ่ม Purge All ไปแล้ว ให้สังเกตุดูว่าปุ่ม Purge All ยังสามารถคลิกได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้ายังสามารถคลิกได้อยู่แสดงว่าข้อมูลขยะยังไม่หมดให้คุณคลิกซ้ำจนกว่าจะไม่สามารถคลิกได้อีกซึ่งแสดงว่าข้อมูลขยะได้ถูกลบออกไปหมดแล้ว

บทเรียนที่ 62. Layer กับสถานะ On/Off Freeze/Thaw Lock/Unlock

July 18, 2017 Teerapat 0

แต่ละสถานะของเลเยอร์มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปดังนี้ สถานะ On/Off ใช้ปิด-เปิดการแสดงผลของวัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ที่ต้องการ จะส่งผลในการแสดงผลของวัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์นั้นๆทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ สถานะ Freeze/Thaw มีผลคล้ายกับสถานะ On/Off แต่จะอยู่ในระดับที่ลึกกว่าการกำหนดสถานะแบบ On/Off เพราะเราจะไม่สามารถเข้าถึงเลเยอร์ที่กำหนดสถานะนี้ได้ไม่ว่าจะใช้การเลือกวัตถุแบบ ALL ตาม (ดูผลที่ได้จากการทดลองในข้อ J-K ท้ายบทเรียน) สถานะ Lock/Unlock การกำหนดสถานะนี้ถึงแม้วัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์จะยังคงแสดงผลอยู่ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์แบบปกติ แต่เราจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุใดๆที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ที่กำหนดสถานะเป็น Lock อยู่ได้ ตัวอย่าง การกำหนดสถานะ On/OFF , Freeze/Thaw , Lock/Unlock ของเลเยอร์ A. สร้างเลเยอร์ layer1 layer2 layer3 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดสีให้กับเลเยอร์ดังนี้ Layer1 = Red , Layer2 = Green , Layer3 = Blue B. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 15 เส้น C. เปลี่ยนเลเยอร์ของเส้น 1-5 ไปเป็นเลเยอร์ Layer1 D. เปลี่ยนเลเยอร์ของเส้น 6-10 ไปเป็นเลเยอร์ Layer2 E. เปลี่ยนเลเยอร์ของเส้น 11-15 ไปเป็นเลเยอร์ Layer3   F. กำหนดเลเยอร์ 0 ให้เป็นเลเยอร์ที่ใช้งานก่อนเป็นลำดับแรก เพราะเราไม่สามารถกำหนดสถานะบางสถานะให้กับเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่ได้จึงต้องเปลี่ยนไปใช้งานเลเยอร์อื่นก่อน   G. กำหนดสถานะ Off ให้กับเลเยอร์ Layer1 โดยการคลิกที่รูปหลอดไฟหน้า Layer1 หลังจากที่คลิกแล้ว เส้นที่เป็นสมาชิกของ Layer1 จะถูกปิดไปทั้งหมด ( ในที่นี้ให้คุณกำหนดสถานะเป็น off ไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้ทดลองต่อไป)   H. กำหนดสถานะ Freeze ให้กับเลเยอร์ Layer2 โดยการคลิกที่รูปวงกลมสีเหลืองหน้า Layer2 หลังจากที่คลิกแล้ว เส้นที่เป็นสมาชิกของ Layer2 จะถูกปิดเข่นเดียวกับสถานะ Off ( ในที่นี้ให้คุณกำหนดสถานะเป็น Freeze ไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้ทดลองต่อไป)   I. กำหนดสถานะ Lock ให้กับเลเยอร์ Layer3 โดยการคลิกที่รูปกุญแจหน้า Layer3 หลังจากที่คลิกแล้ว เส้นที่เป็นสมาชิกของ Layer3 ทั้งหมดจะยังคงแสดงอยู่เหมือนปกติ แต่คุณจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขวัตถุใดๆที่เป็นสมาชิกของ Layer3 ได้   J. ทดลองใช้คำสั่ง ERASE เพื่อทดสอบความแตกต่างของแต่ละสถานะว่าจะมีผลอย่างไรกับการเลือกวัตถุโดยใช้ All Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้ว ENTER Select objects: ALL – พิมพ์คำสั่ง ALL แล้ว ENTER 10 found – แสดงจำนวนวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือก 5 were on a locked layer. – […]

บทเรียนที่ 61. วิธีการกำหนดความหนาเส้นให้กับวัตถุ LWEIGHT & LWDISPLAY

July 17, 2017 Teerapat 0

สำหรับท่านที่ติดตามบทเรียนมาโดยตลอดโดยเฉพาะบทเรียนที่ 59-60 ที่ผ่านมาคงพอจะเดาออกว่าผู้เขียนจะนำเสนอคำสั่งอะไรในการเปลี่ยนความหนาของเส้น ผู้อ่านสามารถใช้คำสั่ง DDMODIFY หรือคำสั่ง PROPERTIES ในการเปลี่ยนความหนาของเส้นได้เช่นเดียวกับการกำหนด สี และแบบเส้น เพียงแค่เปลี่ยนค่าที่ต้องกำหนดเป็นค่า Lineweight เท่านั้น หน้าต่าง PROPERTIES แสดงการกำหนดค่าของ Lineweight สำหรับคำสั่งที่ใช้กำหนดความหนาของเส้นก่อนเขียนวัตถุให้ใช้คำสั่ง LWEIGHT ในการกำหนด คำสั่งนี้นอกเหนือจะใช้กำหนดความหนาของเส้นก่อนเขียนแล้วยังสามารถ ปิด-เปิดการแสดงความหนาของเส้นบนจอภาพได้อีกด้วย คำอธิบายประกอบภาพ Lineweight Settings เลือกกำหนดความหนาเส้นที่ต้องการ เลือกหน่วย mm. (เป็นค่ามาตราฐานสำหรับบ้านเราที่เขียนแบบในมาตราเมตริก) คลิกใส่เครื่องหมายถูก ในกรณีที่ต้องการให้แสดงความหนาเส้นทางจอภาพ คุณสามารถใช้คำสั่ง LWDISPLAY กำหนดสถานะเป็น 0 หรือ1 เพื่อ ปิด-เปิดการแสดงผลความหนาของเส้นทางจอภาพก็ได้

บทเรียนที่ 59. วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุ Color Vs. ByLayer

July 17, 2017 Teerapat 0

วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุเราสามารถกำหนดได้สองลักษณะดังนี้คือ วิธีแรกกำหนดค่าสีที่ต้องการให้กับวัตถุโดยตรงด้วยคำสั่ง COLOR ก่อนการเขียนวัตถุ หรือจะใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนค่าสีของวัตถุที่ต้องการในภายหลังก็ได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับการกำหนดสีให้กับวัตถุในกรณีที่วัตถุมีจำนวนไม่มากนักเพราะยังง่ายต่อการแก้ไข แต่ถ้าวัตถุมีจำนวนมากมานั่งแก้ทีละเส้นไม่ไหวแนะนำให้ใช้วิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุในทางอ้อมโดยผ่านการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer แทน แล้วหลังจากนั้นจึงเข้าไปกำหนดค่าสีให้กับเลเยอร์ที่วัตถุนั้นๆเป็นสมาชิกอยู่แทน เมื่อใดก็ตามที่เราเข้ามาเปลี่ยนค่าสีในเลเยอร์วัตถุทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์นั้นๆ จะมีการเปลี่ยนสีไปตามค่าที่กำหนดในเลเยอร์ทั้งหมด ตัวอย่างที่ 1. ทดลองกำหนดค่าสีให้กับวัตถุโดยตรง A. พิมพ์คำสั่ง COLOR ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้วคลิกเลือกสีตามที่ต้องการ ในที่นี้เราจะกำหนดให้เส้นที่จะเขียนขึ้นใหม่เป็นสีแดง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น โปรดสังเกตว่าเส้นที่เขียนขึ้นมาใหม่จะเป็นเส้นสีแดงทันทีที่เขียนเสร็จ   ตัวอย่างที่ 2. ทดลองเปลี่ยนสีของวัตถุให้เป็นสีที่ต้องการภายหลังการเขียนวัตถุ C. พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES ลงใน Command : เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสีของเส้นตรงจากสีแดงไปเป็นสีเขียว D. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีแดงที่เราได้เขียนขึ้นมาในข้อ B. จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ   ตัวอย่างที่ 3. การกำหนดค่าสีให้กับวัตถุทางอ้อม โดยการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES แก้สีของเส้นตรงจากสีเขียวให้เป็น ByLayer แทน F. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีเขียว จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ   G. เส้นสีเขียวจะกลายเป็นเส้นสีขาวแทน คราวนี้ให้เรียกใช้คำสั่ง LIST เพื่อตรวจสอบว่าเส้นที่เราต้องการเป็นสมาชิกของเลเยอร์ใดอยู่   H. จากรูปเราจะรู้ว่าเส้นตรงที่เราต้องการนั้นเป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 อยู่ให้เราไปแก้ค่าสีในเลเยอร์ 0 โดยใช้คำสั่ง LAYER ดังรูป   I. ทันทีที่เรากดปุ่ม OK วัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 จะเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีฟ้าทันทีตามที่เรากำหนดไว้ใน Layer

บทเรียนที่ 58. วิธีการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุ DDMODIFY & PROPERTIES

July 17, 2017 Teerapat 0

การกำหนดคุณสมบัติใดๆให้กับวัตถุเราสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการเขียนวัตถุ และในการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุก็เช่นเดียวกันเราสามารถทำได้ง่ายๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1. การกำหนดเลเยอร์ก่อนการเขียนวัตถุ A. เราจะอาศัยเลเยอร์ที่ได้สร้างขึ้นในบทเรียนที่ 57. มาทำการทดลองในตัวอย่างนี้โปรดศึกษารายละเอียดก่อนศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ B. ใช้คำสั่ง LAYER เรียกหน้าต่าง Layer Properties Manager ขึ้นมาใช้งาน พร้อมกำหนดเลเยอร์ Wall ให้เป็นเลเยอร์ที่ต้องการใช้งาน สังเกตดูว่าจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวหน้าชื่อเลเยอร์ Wall   C. ดูในแถบเลเยอร์จะเห็นว่าชื่อเลเยอร์ Wall จะแสดงอยู่ แสดงว่าเลเยอร์ Wall พร้อมใช้งานแล้ว แถบเลเยอร์แสดงชื่อเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น   D. ทดลองใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น E. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อดูรายละเอียดหรือคุณสมบัติของเส้นตรงที่เขียนในข้อ D สังเกตดูว่าเส้นตรงที่เขียนขึ้นใหม่จะเป็นสมาชิกของเลเยอร์ Wall   ตัวอย่างที่ 2. การกำหนดเลเยอร์หลังการเขียนวัตถุหรือเปลี่ยนการเลเยอร์ของวัตถุในภายหลัง F. พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES แล้ว Enter เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ ในที่นี้เราจะทำการเปลี่ยนเลเยอร์ของเส้นตรงที่เขียนในข้อ D จากเลเยอร์ Wall ไปเป็นเลเยอร์ Column แทน G. หลังจากหน้าต่าง PROPERTIES ปรากฏให้คุณคลิกตรงเส้นตรงที่ต้องการ จากนั้นทำตามขั้นตอนในรูป   H. ทดลองใช้คำสั่ง LIST อีกทีเพื่อดูคุณสมบัติเลเยอร์ของเส้นตรงที่เราได้แก้ไขไป จะสังเกตเห็นว่าเลเยอร์ของเส้นตรงจะเปลี่ยนจากเลเยอร์ Wall ไปเป็นเลเยอร์ Column แล้ว   เราสามารถกำหนดเลเยอร์ที่ต้องการใช้งานได้แบบง่ายๆโดยการเลื่อนเมาส์ไปยังแถบเลเยอร์แล้วเลือกชื่อเลเยอร์ที่ต้องการใช้งานได้เลย

บทเรียนที่ 57. จัดการเลเยอร์แบบพร้อมสรรพด้วย Layer Properties Manager

July 17, 2017 Teerapat 0

เราสามารถเรียกใช้หน้าต่าง Layer Properties Manager ได้โดยการใช้คำสั่ง LAYER หรือคลิกตรงไอคอน Layer Properties Manager ในแถบทูลบาร์ของ Layers (ดูรูปในข้อ B. ด้านล่าง) ภายในหน้าต่างนี้เราสามารถ สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ ลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการทิ้ง หรือจะเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์ที่มีอยู่เดิมไปเป็นชื่อใหม่ที่เราต้องการก็สามารถทำได้ภายในหน้าต่างนี้หน้าต่างเดียว นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนด สี แบบและความหนาเส้น ตลอดไปจนถึงสถานะต่างๆของเลเยอร์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานะ On/Off Freeze/Thaw Lock/Unlock Plot-On/Off ได้อีกด้วย เนื่องจากการใช้งานเลเยอร์มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานใน AutoCAD ผู้เขียนจึงขออธิบายการใช้งาน Layer Properties Manager โดยแยกออกเป็นส่วนๆไปตามหน้าที่การใช้งาน ซึ่งอาจจะมีออกมาหลายบทเรียนให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้ติดตามกัน ตัวอย่างที่ 1. การใช้คำสั่ง LAYER ในการสร้างเลเยอร์ GridLine Column Wall Ftype ขึ้นมาใหม่ A. หลังจากพิมพ์คำสั่ง LAYER ลงใน Command : ของออโตแคดแล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Layer Properties Manager ขึ้นมาให้ทำตามขั้นตอนต่างๆดังรูป (ให้ทำอย่างนี้จนครบทั้ง 4 เลเยอร์)   ตัวอย่างที่ 2. การใช้คำสั่ง LAYER เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ GridLine ไปเป็น Grid-Line แทน B. คราวนี้เรามาลองเรียกใช้คำสั่ง LAYER ผ่านทางทูลบาร์กันบ้างโดยการคลิกที่ปุ่ม Layer Properties Manager ในส่วนของเมนู Layers ดังรูป C. เราจะทำการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ GridLine ให้เป็น Grid-Line แทน ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ   ตัวอย่างที่ 3. การใช้คำสั่ง LAYER ลบเลเยอร์ Grid-Line ที่ไม่ต้องการทิ้ง D. เรียกใช้หน้าต่าง Layer Properties Manager ขึ้นมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่างๆดังรูป การที่เราจะสามารถลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการออกได้ มีข้อแม้อยู่ว่าจะต้องไม่เป็นเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นและต้องไม่มีวัตถุใดๆที่มีอยู่ใน Drawing เป็นสมาชิกของเลเยอร์นั้นๆอยู่

บทเรียนที่ 56. LAYER ครับ LAYER

July 17, 2017 Teerapat 0

คงไม่มีใครไม่รู้จักกระดาษไขที่ใช้เขียนแบบใช่ไหมครับ ลักษณะเด่นของกระดาษไขนอกเหนือจากผิวที่เนียนเรียบเหมาะกับการเขียนแบบแล้วคุณสมบัติเด่นของกระดาษไขอีกอย่างหนึ่ง คือจะมีลักษณะโปร่งแสงและเมื่อนำมาซ้อนทับกันก็จะสามารถมองเห็นรายละเอียดของกระดาษไขอีกแผ่นได้ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ก็ตรงกันกับคุณสมบัติของ LAYER ที่เรากำลังจะกล่าวถึง และเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนขออนุญาตอธิบายคำว่า LAYER ในเชิงลักษณะเปรียบเทียบกับกระดาษไขโดยกำหนดให้ กระดาษไขหนึ่งแผ่นแทนเลเยอร์ที่เราต้องการ 1 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ กระดาษไขแผ่นที่ 1. เราจะตั้งชื่อแผ่นว่า LAYER : Grid-Line ใช้สำหรับเขียนเส้นแนวเสาโดยเฉพาะ และเมื่อเขียนเส้นแนวเสาเสร็จเราก็จะนำเอากระดาษไขแผ่นที่ 2. มาติดทับลงไปบนกระดาษไขแผ่นแรก ให้ชื่อแผ่นว่า LAYER : Column ใช้สำหรับเขียนหน้าตัดเสาลงไปในตำแหน่งจุดตัดของเส้น Grid-Line ทั้งหมด เมื่อเสร็จแล้วก็นำเอา กระดาษไขแผ่นที่ 3. มาติดทับลงไปบนกระดาษไขแผ่นที่ 1 และ 2 อีกที คราวนี้เราให้ชื่อแผ่นว่า LAYER : Wall ใช้สำหรับเขียนผนังโดยเฉพาะ หลังจากเราเขียนผนังเสร็จ เราก็เอากระดาษไขแผ่นที่ 4. มาปิดทับด้านบนอีกทีแล้วให้ชื่อแผ่นว่า LAYER : Ftype ใช้สำหรับเขียนลวดลายพื้นกระเบื้อง โดยเฉพาะเช่นกัน Isometric แสดงรายละเอียดแต่ละชั้นของ LAYER   Top View จะเห็นว่าแต่ละ LAYER ที่เราสร้างขึ้นจุดประสงค์หลักก็เพื่อต้องการจัดกลุ่มให้กับวัตถุที่เราสร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่นใน LAYER : Column เราก็จะใช้เขียนเฉพาะหน้าตัดเสาเท่านั้นเราจะไม่เอา ผนัง พื้น เส้นแนวเสา มาเขียนในเลเยอร์นี้เด็ดขาด ส่วนประโยชน์และคุณสมบัติต่างๆ ของ LAYER ผู้เขียนจะได้นำมาอธิบายในบทเรียนต่อๆไป