วิธีบังคับให้เส้น PLINE แสดงเส้นประแบบต่อเนื่องทั้งเส้น

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณสมบัติเด่นของเส้น PLINE ก็คือเมื่อเรากระทำกับเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเส้น PLINE นั้นๆแล้ว เส้นหรือวัตถุที่เป็นสมาชิกของ PLINE นั้นๆกลุ่มก็จะถูกกระทำตามไปด้วย แต่ก็มีในบางกรณีที่เราต้องกำหนดค่าอื่นๆต่อเพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการเช่น เมื่อเราได้กำหนดแบบเส้นประหรือ HIDDEN2 ให้กับเส้น PLINE แล้วนั้นถึงแม้เส้น PLINE จะแสดงผลออกมาเป็นเส้นประทั้งหมด แต่หากสังเกตุดูจะพบว่าเส้นประนั้นยังคงแยกแสดงออกเป็นส่วนๆตามองค์ประกอบของเส้นที่มีอยู่ไม่ได้แสดงผลต่อเนื่องกันทั้งหมด ดูภาพประกอบ จากรูปเป็นการเปรียบเทียบการแสดงแบบเส้น HIDDEN2 ใน LINE กับ PLINE ที่มีความยาวเท่ากัน เส้นกากบาทสีแดงแสดงแนวต่อของเส้นที่เป็นส่วนประกอบของเส้น PLINE ทั้งหมด ให้สังเกตุช่องไฟของเส้นประของเส้น PLINE กับ LINE ที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน ตัวอย่าง การบังคับให้แสดงเส้นประ HIDDEN2 ต่อเนื่องกันไปตลอดความยาวของเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง LINETYPE เพื่อโหลดแบบเส้น HIDDEN2 เข้ามาใช้งานก่อนดังรูป   B. เขียนเส้น PLINE ที่มีส่วนประกอบของ LINE 3 เส้นดังนี้ Command: P L I N E – พิมพ์ PLINE แล้ว ENTER Specify start point: 5,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 9,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 13,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 17,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY โดยพิมพ์ลงใน Command : ของ AutoCAD เสร็จแล้วคลิกเส้น PLINE จากนั้นกำหนดค่าต่างๆดังรูป   D. ใช้คำสั่ง LTSCALE ปรับค่าระยะห่างของแบบเส้น HIDDEN2 ของเส้น PLINE ให้เหมาะสมดังนี้ Command: L T S C A L E – พิมพ์ LTSCALE แล้ว ENTER Enter new linetype scale factor <1.0000>: 0.5 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปถ้าหากเส้นไม่แสดงผลเป็นเส้นประให้ลองกำหนด ค่า อื่นๆดู Regenerating model.   E. โปรดสังเกตุว่าเส้นประยังคงแบ่งออกเป็นเป็นช่วงๆของความยาวของแต่ละเส้นอยู่ เราจะใช้คำสั่ง PEDIT กำหนดให้เส้นประแสดงความยาวต่อเนื่องกันไปตลอดเส้น PLINE Command: P E D I T – พิมพ์ PEDIT แล้ว ENTER Select polyline or [Multiple]: – คลิกเส้น PLINE […]

บทเรียนที่ 47. เพิ่มจุดเพิ่มเส้นใน PLINE ด้วยคำสั่ง PEDIT -> Edit vertex

July 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> Edit vertex ผู้เขียนมักจะใช้คำสั่งนี้แก้ไขเส้น PLINE ที่เขียนไปแล้วบ่อยๆเพราะสะดวกกว่าวิธีที่เราจะต้องระเบิดเส้น PLINE แล้วมาแก้ไขทีหลัง เพราะหลังจากที่เราระเบิดเส้นไปแล้วเส้นนั้นๆจะมีคุณสมบัติกลายเป็นเส้นหรือ LINE ธรรมดาไป ซึ่งถ้าหากเราต้องการให้กลับมาเป็นเส้น PLINE ดังเดิมต้องใช้คำสั่ง PEDIT -> JOIN ในการเชื่อมต่อเส้นต่างๆเพื่อให้กลับมาเป็นเส้น PLINE อีกครั้ง ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDIT -> Edit vertex เพิ่มจุดเพิ่มเส้นในเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง PDMODE เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด Command: P D M O D E – พิมพ์คำสั่ง PDMODE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDMODE <0>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   B. ใช้คำสั่ง PDSIZE เพื่อกำหนดขนาดของจุด Command: P D S I Z E – พิมพ์คำสั่ง PDSIZE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDSIZE <1.0000>: 0.1 – พิมพ์ 0.1 เพื่อกำหนดขนาดของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   C. ใช้คำสั่ง POINT ในการมาร์คตำแหน่งที่ต้องการดังนี้ Command: P O I N T – พิมพ์คำสั่ง POINT แล้วกดปุ่ม ENTER Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 – รูปแบบและขนาดของ Point ที่กำหนดจากคำสั่ง PDMODE และ PDSIZE Specify a point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C3 (ในกรณีที่มองไม่เห็นจุดที่เกิดขึ้นให้ดูวิธีแก้ปัญหาใน ข้อD.ด้านล่าง) Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 15,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C7 Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 17.5,12.5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C11 Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 15,15 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป […]

บทเรียนที่ 46. แก้ความหนาเส้นด้วยคำสั่ง PEDIT -> WIDTH

July 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> WIDTH คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณเปลียนความหนาของเส้นให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด มีผลทั้งการแสดงบนจอภาพและทางเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDIT -> WIDTH เปลี่ยนความหนาของเส้น A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 11,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: A R C – พิมพ์คำสั่ง ARC แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point of arc or [Center]: 11,10.3 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify second point of arc or [Center/End]: 10.5,10.8 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify end point of arc: 10,10.3 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป   C. ใช้คำสั่ง PEDIT -> WIDTH เปลี่ยนความหนาของเส้นตรงและเส้นโค้ง Command: P E D I T – พิมพ์คำสั่ง PEDIT แล้วกดปุ่ม ENTER Select polyline or [Multiple]: M – พิมพ์ M แล้ว ENTER ในกรณีที่ต้องการแก้มากกว่าหนึ่งเส้น Select objects: 1 found – คลิกเส้นที่สร้างขึ้นในข้อ A Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเส้นที่สร้างขึ้นในข้อ B Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? – ENTER ผ่านเพื่อเปลี่ยนเส้นทั้งหมดให้เป็น POLYLINE Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: W – พิมพ์ W เพื่อเลือกคำสั่งย่อย Width ที่ใช้ในการเปลี่ยนความหนาของวัตถุ Specify new width for all segments: 0.1 – พิมพ์ 0.1 เพื่อกำหนดความหนาของวัตถุ Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ การใช้คำสั่ง PEDIT -> […]

บทเรียนที่ 45. รวมเส้นให้เป็นเส้นเดียวด้วยคำสั่ง PEDIT -> JOIN

July 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> JOIN คือคำสั่งที่รวมเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นอื่นๆ ที่มีจุดปลายเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นวัตถุเส้นเดียวกัน โดยที่คุณสมบัติหรือชนิดของวัตถุจะเปลี่ยนจาก LINE หรือ ARC และอื่นๆไปเป็นเส้น PLINE หรือ POLYLINE แทน ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDIT -> JOIN รวมเส้นตรงและเส้นโค้งเข้าด้วยกัน A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 20,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: A R C – พิมพ์คำสั่ง ARC แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point of arc or [Center]: 20,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify second point of arc or [Center/End]: 25,15 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify end point of arc: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป   C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: A R C – พิมพ์คำสั่ง ARC แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point of arc or [Center]: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify second point of arc or [Center/End]: 5,15 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify end point of arc: 10,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป   E. ใช้คำสั่ง […]