บทเรียนที่ 101. ระเบิด BLOCK & PLINE ด้วยคำสั่ง EXPLODE

July 20, 2017 Teerapat 0

จริงแล้วคำสั่ง EXPLODE สามารถนำไปใช้ได้กับวัตถุได้อีกหลายชนิดด้วยกันนอกเหนือจากวัตถุที่สร้างด้วยคำสั่ง BLOCK และคำสั่ง PLINE ที่ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อบทเรียน วัตถุอีกหลายชนิดที่กล่าวถึงก็คือวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคำสั่ง HATCH MultiLINE MTEXT DIMENSION เป็นต้น คำสั่ง EXPLODE จะมีหน้าที่ในการระเบิดหรือแตกวัตถุที่จับกลุ่มกันออกเป็นชิ้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุในกลุ่มที่ต้องการได้ วิธีการระเบิดกลุ่มวัตถุสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเรียกใช้คำสั่ง EXPLODE ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD และให้ทำการ Enter หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นจะมีข้อความปรากฏว่า Select objects: ให้คุณคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการระเบิด ผลที่ได้จากการระเบิดจะทำให้คุณสมบัติของวัตถุเปลี่ยนไปจากเดิมทันที ตัวอย่างเช่น คุณใช้คำสั่ง EXPLODE กับเส้นที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง PLINE ภายหลังจากการระเบิดเส้นต่างๆในกลุ่มของเส้น PLINE ที่คุณได้ระเบิดไปนั้นจะเปลี่ยนคุณสมบัติจาก PLINE ไปเป็น LINE ทันที

บทเรียนที่ 47. เพิ่มจุดเพิ่มเส้นใน PLINE ด้วยคำสั่ง PEDIT -> Edit vertex

July 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> Edit vertex ผู้เขียนมักจะใช้คำสั่งนี้แก้ไขเส้น PLINE ที่เขียนไปแล้วบ่อยๆเพราะสะดวกกว่าวิธีที่เราจะต้องระเบิดเส้น PLINE แล้วมาแก้ไขทีหลัง เพราะหลังจากที่เราระเบิดเส้นไปแล้วเส้นนั้นๆจะมีคุณสมบัติกลายเป็นเส้นหรือ LINE ธรรมดาไป ซึ่งถ้าหากเราต้องการให้กลับมาเป็นเส้น PLINE ดังเดิมต้องใช้คำสั่ง PEDIT -> JOIN ในการเชื่อมต่อเส้นต่างๆเพื่อให้กลับมาเป็นเส้น PLINE อีกครั้ง ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDIT -> Edit vertex เพิ่มจุดเพิ่มเส้นในเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง PDMODE เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด Command: P D M O D E – พิมพ์คำสั่ง PDMODE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDMODE <0>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   B. ใช้คำสั่ง PDSIZE เพื่อกำหนดขนาดของจุด Command: P D S I Z E – พิมพ์คำสั่ง PDSIZE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDSIZE <1.0000>: 0.1 – พิมพ์ 0.1 เพื่อกำหนดขนาดของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   C. ใช้คำสั่ง POINT ในการมาร์คตำแหน่งที่ต้องการดังนี้ Command: P O I N T – พิมพ์คำสั่ง POINT แล้วกดปุ่ม ENTER Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 – รูปแบบและขนาดของ Point ที่กำหนดจากคำสั่ง PDMODE และ PDSIZE Specify a point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C3 (ในกรณีที่มองไม่เห็นจุดที่เกิดขึ้นให้ดูวิธีแก้ปัญหาใน ข้อD.ด้านล่าง) Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 15,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C7 Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 17.5,12.5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป จุด C11 Command: – กดปุ่ม ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม POINT Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000 Specify a point: 15,15 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป […]

บทเรียนที่ 46. แก้ความหนาเส้นด้วยคำสั่ง PEDIT -> WIDTH

July 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> WIDTH คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณเปลียนความหนาของเส้นให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด มีผลทั้งการแสดงบนจอภาพและทางเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDIT -> WIDTH เปลี่ยนความหนาของเส้น A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 11,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: A R C – พิมพ์คำสั่ง ARC แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point of arc or [Center]: 11,10.3 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify second point of arc or [Center/End]: 10.5,10.8 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify end point of arc: 10,10.3 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป   C. ใช้คำสั่ง PEDIT -> WIDTH เปลี่ยนความหนาของเส้นตรงและเส้นโค้ง Command: P E D I T – พิมพ์คำสั่ง PEDIT แล้วกดปุ่ม ENTER Select polyline or [Multiple]: M – พิมพ์ M แล้ว ENTER ในกรณีที่ต้องการแก้มากกว่าหนึ่งเส้น Select objects: 1 found – คลิกเส้นที่สร้างขึ้นในข้อ A Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเส้นที่สร้างขึ้นในข้อ B Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? – ENTER ผ่านเพื่อเปลี่ยนเส้นทั้งหมดให้เป็น POLYLINE Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: W – พิมพ์ W เพื่อเลือกคำสั่งย่อย Width ที่ใช้ในการเปลี่ยนความหนาของวัตถุ Specify new width for all segments: 0.1 – พิมพ์ 0.1 เพื่อกำหนดความหนาของวัตถุ Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ การใช้คำสั่ง PEDIT -> […]

ภาพประกอบ การกำหนดความหนาของเส้น PLINE

บทเรียนที่ 9. เขียนเส้นด้วยคำสั่ง PLINE

June 26, 2017 Teerapat 0

เป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงและเส้นโค้งเช่นเดียวกับคำสั่ง LINE และ ARC แต่เส้นทุกเส้นที่เขียนต่อเนื่องกันจะรวมตัวเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเสมอ ตัวอย่างที่ 1. การเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง PLINE Command: P L I N E – พิมพ์คำสั่ง PLINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น Current line-width is 0.0000 – แสดงความหนาของเส้นที่จะใช้เขียน Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 3 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 3 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 3 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C – พิมพ์ C เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น หมายเลขที่ปรากฏคือจุดที่ได้จากการทำงานในแต่ละบรรทัดของตัวอย่าง ภาพประกอบ การเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง PLINE   ตัวอย่างที่ 2. การสลับเขียนเส้นตรงกับเส้นโค้ง Command: P L I N E – พิมพ์คำสั่ง PLINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น Current line-width is 0.0000 – แสดงความหนาของเส้นที่จะใช้เขียน Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 1 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A – พิมพ์ A แล้ว ENTER เพื่อสลับโหมดไปเขียนเส้นโค้ง Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: @ 1 < 90 – พิมพ์ระยะและมุมที่ต้องการ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L – พิมพ์ L แล้ว ENTER เพื่อสลับโหมดไปเขียนเส้นตรง Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 1 < 180 – พิมพ์ระยะและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C – พิมพ์ C แล้ว ENTER เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น ภาพประกอบ การสลับเขียนเส้นตรงกับเส้นโค้ง   ตัวอย่างที่ 3. การกำหนดความหนาของเส้น PLINE Command: P L I N E – พิมพ์คำสั่ง PLINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น Current line-width is […]