บทเรียนที่ 89. QSELECT เลือกวัตถุโดยการกำหนดเงื่อนไข

July 19, 2017 Teerapat 0

ในการเขียนแบบจริงๆภายใน Drawing ของเรามักจะประกอบไปด้วยวัตถุสารพัดชนิดและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่รวมกันหรือแยกกันอยู่ตามลักษณะของชิ้นงาน หากเราต้องการคัดกรองเอาเฉพาะวัตถุที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการเพื่อนำมาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เราสามารถทำได้โดยเรียกใช้คำสั่ง QSELECT ภายในหน้าต่างของคำสั่งเราสามารถนำคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น สี เลเยอร์ แบบเส้น ข้อความ ความสูง และ มุม ของวัตถุมากำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดกรองวัตถุได้ทั้งสิ้น ตัวอย่าง ทดลองใช้คำสั่ง ERASE ลบวัตถุที่ได้จากการเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง QSELECT A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 7 เส้น และกำหนดสีของเส้นจำนวน 3 เส้นให้เป็นสีเขียว และอีก 4 เส้นที่เหลือให้เป็น สีเหลือง ดังรูป   B. ใช้คำสั่ง LIST ตรวจสอบชนิดและคุณสมบัติที่มีอยู่ของวัตถุก่อน (ใช้กรณีที่เราไม่ทราบว่าเป็นวัตถุชนิดใดและมีคุณสมบัติใดบ้าง) Command: L I S T – พิมพ์คำสั่ง LIST แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกตรงเส้นสีเขียวเส้นใดเส้นหนึ่ง Select objects: ภาพแสดง ชนิดและรายการคุณสมบัติของวัตถุ ที่เราสามารถนำไปกำหนดเงื่อนไขในการเลือกวัตถุโดยคำสั่ง QSELECT ได้   C. ใช้คำสั่ง QSELECT เพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการ (ในที่นี้เราจะทำการเลือก LINE ที่เป็น สีเขียว ทั้งหมด) Command: Q S E L E C T – พิมพ์คำสั่ง QSELECT แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Quick Select จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในรูป 3 item(s) selected. – แสดงจำนวนวัตถุที่ตรงตามเงื่อนไนทั้งหมด จากภาพตัวอย่าง เป็นการเลือกวัตถุเฉพาะที่เป็น LINE สีเขียว เท่านั้น คำอธิบายประกอบภาพ Quick Select เลือก Entire drawing เพื่อทำการค้นหาวัตถุทั้งหมดใน Drawing Object type เลือกชนิดของวัตถุ ในที่นี้เราจะเลือก LINE (ชนิดของวัตถุที่ปรากฏอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุที่มีอยู่ใน Drawing) เลือกคุณสมบัติของวัตถุที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ในที่นี้เราจะเลือก Color เลือก = Equals เมื่อต้องการกำหนดเงื่อนไข เท่ากับ เท่ากัน เหมือนกัน เลือกสีที่ต้องการกำหนดในการเลือกวัตถุ (รายการนี้อาจแตกต่างไปในกรณีที่คุณเลือกคุณสมบัติในข้อที่ 3 เป็นอย่างอื่น) กด OK เมื่อกำหนดเงื่อนไขเสร็จสิ้น วัตถุที่ถูกเลือกทั้งหมดจะแสดงเป็นเส้นประ   D. พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้ว ENTER เพื่อลบวัตถุที่เลือกไว้แล้วจากคำสั่ง QSELECT

บทเรียนที่ 55. GROUP & PICKSTYLE การจัดกลุ่มวัตถุแบบหลวมๆ

July 17, 2017 Teerapat 0

การจัดกลุ่มของวัตถุใน AutoCAD มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันและนี่ก็เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการสร้างกลุ่มของวัตถุขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกวัตถุที่ต้องการเพื่อให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าการที่ต้องมาเลือกวัตถุที่ต้องการทีละชิ้นๆจนกว่าจะได้วัตถุครบตามจำนวนที่ต้องการก็ใช้เวลาไปแล้วไม่ใช่น้อย การจัดกลุ่มวัตถุด้วยคำสั่ง GROUP นี้จะเป็นการจัดกลุ่มวัตถุแบบหลวมๆ เราสามารถปิด-เปิดสถานะของกลุ่มวัตถุได้ตลอดเวลาทำให้เราสามารถที่จะเลือกวัตถุทีละชิ้นได้อย่างอิสระหรือเลือกทั้งกลุ่มได้อย่างสะดวกสบายตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานด้วยคำสั่ง PICKSTYLE ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง GROUP ในการสร้างกลุ่มของวัตถุ และทดลองปิด-เปิดสถานะของกลุ่มด้วยคำสั่ง PICKSTYLE A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูป Command: L I N E – พิมพ์ LINE แล้ว ENTER Specify first point: 4,4 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่พิกัด 4,4 Specify next point or [Undo]: @ 12 < 0 – กำหนดความยาวของด้านและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 8 < 90 – กำหนดความยาวของด้านและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 12 < 180 – กำหนดความยาวของด้านและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ C แล้ว ENTER เพื่อเขียนเส้นปิดรูปสี่เหลี่ยม   B. ในกรณีที่รูปภาพที่ปรากฏมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไปให้ใช้คำสั่ง ZOOM ย่อขยายการแสดงผลทางจอภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน C. ใช้คำสั่ง GROUP สร้างกลุ่มของวัตถุขึ้นมาใหม่โดยสร้างจากเส้นตรงทั้งหมดที่สร้างในข้อ A Command: G R O U P – พิมพ์ GROUP แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Object Grouping ให้กำหนดค่าต่างๆดังภาพด้านล่าง Select objects for grouping: Select objects: 1 found – คลิกเส้นตรงที่เขียนเส้นที่ 1 Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเส้นตรงที่เขียนเส้นที่ 2 Select objects: 1 found, 3 total – คลิกเส้นตรงที่เขียนเส้นที่ 3 Select objects: 1 found, 4 total – คลิกเส้นตรงที่เขียนเส้นที่ 4 Select objects: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ทดลองใช้เมาส์คลิกตรงเส้นตรงเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม หากได้ผลดังภาพตัวอย่างแสดงว่าคุณได้สร้างกลุ่มของวัตถุขึ้นมาใหม่แล้ว   E. ทดลองใช้คำสั่ง PICKSTYLE เพื่อปิด-เปิดสถานะของกลุ่ม BOX Command: P I C K S T Y L E – พิมพ์ PICKSTYLE แล้ว ENTER Enter new value for PICKSTYLE <1>: 0 – พิมพ์ 0 เพื่อกำหนดสถานะของ GROUP ให้เป็น OFF   F. ทดลองใช้เมาส์คลิกตรงเส้นตรงเส้นใดเส้นหนึ่งอีกที คราวนี้สังเกตดูข้อแตกต่างระหว่างสถานะ ปิด-เปิด ของ GROUP ที่เราสร้างขึ้น

บทเรียนที่ 27. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 3)

July 15, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการเอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกและการเลือก วัตถุเพิ่มเติมจากเดิมโดยใช้คำสั่งย่อยในโหมดการเลือกวัตถุ คำสั่งที่ต้องการเสนอก็คือคำสั่ง Undo Remove และ Add หน้าที่และการใช้งานคำสั่งย่อย Undo Remove และ Add Undo : ใช้ยกเลิกการเลือกวัตถุที่ผ่านมา Remove : เลือกเอาวัตถุที่ไม่ต้องการออก Add : ใช้เลือกวัตถุที่ต้องการเพิ่ม   ตัวอย่าง การยกเลิกวัตถุที่เพิ่งเลือกผ่านมาด้วยคำสั่ง Undo , เอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกด้วย Remove และการเลือกวัตถุเพิ่มเติมด้วย Add เขียนเส้นตรงขึ้นมาสามเส้นเพื่อใช้ทดลองคำสั่งดังนี้ A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 3 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ในการทดลอง Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกเส้นที่ 1 Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเลือกเส้นที่ 2 Select objects: 1 found, 3 […]

บทเรียนที่ 26. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 2)

July 15, 2017 Teerapat 0

ในตอนที่ 2. นี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการเลือกวัตถุอีกสามแบบที่เหลือของ AutoCAD คือการเลือกวัตถุโดยใช้คำสั่งย่อย Last ALL และ Previous ทั้งสามคำสั่งนี้เป็นคำสั่งย่อยที่อยู่ภายในโหมดคำสั่งของ Select Object ที่ถูกซ่อนอยู่จะไม่แสดงออกมาให้เห็นในขณะที่เรียกใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เครื่องหมาย “?” หลังข้อความ Select Object : เพื่อขอดูคำสั่งย่อยภายในโหมดคำสั่งของ Select Object ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1. วิธีการดูคำสั่งย่อยภายในโหมดการเลือกวัตถุของ Select Object Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: ? – พิมพ์คำสั่ง ? แล้วกดปุ่ม ENTER *Invalid selection* Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object – แสดงคำสั่งย่อยของ Select Object ทั้งหมด Select objects: – กดปุ่ม ESC (มุมซ้ายบนของคีย์บอร์ด) เพื่อยกเลิกคำสั่ง   หน้าที่และการใช้งานคำสั่งย่อย Last ALL และ Previous LAST : ใช้เลือกวัตถุชิ้นล่าสุดที่เขียนไว้ใน Drawing ALL : ใช้เลือกวัตถุทั้งหมดใน Drawing Previous : ใช้เลือกวัตถุชิ้นเดิมที่เพิ่งถูกเลือกใช้งานมาก่อนหน้านั้น   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการเลือกวัตถุด้วยคำสั่งย่อย Last ALL และ Previous A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนเส้นวงกลมขึ้นมา 1 รูป Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter]: 1 – พิมพ์รัศมีของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้รัศมีเท่ากับ 1   C. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมา 1 […]

บทเรียนที่ 25. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 1)

July 15, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราป้อนคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุลงไป เรามักจะพบกับข้อความ Select object ที่แจ้งออกทางบรรทัดคำสั่งหรือ Command Line ของ AutoCAD อยู่เสมอ นั่นหมายถึงคำสั่งที่เราเรียกใช้งานในขณะนั้นต้องการให้ผู้ใช้เลือกวัตถุ ชิ้นใดชิ้นหนึ่งใน Drawing หรือหลายๆชิ้น(ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่เรียกใช้งาน) ซึ่งวิธีที่ใช้เลือกวัตถุก็มีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุทีละ ชิ้นหรือคราวละหลายๆชิ้นพร้อมกันเราก็สามารถทำได้ การเลือกวัตถุแต่ละแบบมีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังที่จะ ได้อธิบายดังต่อไปนี้ ในตอนที่1.นี้ ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างการเลือกวัตถุในกลุ่มแรกที่ประกอบไปด้วยการเลือก วัตถุแบบ Pickbox Window และ Crossing ทั้งหมดนี้ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์หรือกำหนดค่าใดๆลงไปในการใช้งานโดยเฉพาะแบบ Pickbox ใช้เมาส์คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการได้เลยเหมาะสำหรับใช้เลือกวัตถุที่จำนวน ไม่มากหรือวัตถุที่เราจำเพาะเจาะจงลงไปเท่านั้น ส่วนแบบ Window จะเป็นการเลือกวัตถุโดยการกำหนดพื้นที่ ซึ่งวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดจะถูกเลือก (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Window จะเป็นเส้นทึบ) ส่วนแบบ Crossing ก็จะคล้ายกับการเลือกแบบ Window แต่วัตถุที่ถูกเส้น Crossing พาดผ่านจะถูกเลือกทั้งหมด (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Crossing จะเป็นเส้นประ)   ตัวอย่างที่ 1. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox A. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ A Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – เลื่อนเมาส์ Pickbox ไปยังเส้นที่ต้องการแล้วคลิก Select objects: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox (เหมาะสำหรับการเลือกวัตถุที่จำนวนไม่มากหรือวัตถุที่จำเพาะเจาะจงเท่านั้น)   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Window C. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ C Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select […]